نتایج جستجو

12 مورد، زمان جستجو: 3.30 ثانیه
واژهمعنی

خشتک

خشتک . [ خ ِ ت َ ] (اِ مصغر) مصغر خشت . (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (از جهانگیری ). خشتچه . خشت کوچک . || پارچه ٔ چارگوشه زیر بغل ...

خشتک

فسمت اتصالی دو پاچه شلوار که معمولا توسط یک پارچه خشت مانند این اتصال صورت میگیرد. برای زنان عیب است که خشتک ایشان را کسی ببیند.

خشتک زر

خشتک زر. [ خ ِ ت َ ک ِ زَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب عالمتاب . (از برهان قاطع) : پر زر و در گشته ز تو دامنش خشتک زر سو...

خشتک نما

خشتک نما. [ خ ِ ت َ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب )وصف چمباتمه نشستنی که خشتک نشیننده نمایان باشد.

خشتک زرین

خشتک زرین . [ خ ِ ت َ ک ِ زَرْ ری ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایت از آفتاب عالمتاب . (از برهان قاطع).

خشتک شلوار

خشتک شلوار. [ خ ِ ت َ ک ِ ش َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پارچه ٔ چهارگوشه میان تنبان و شلوار.

خشتک پیراهن

خشتک پیراهن .[ خ ِ ت َ ک ِ هََ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بغلک . پارچه ٔ چهارگوشه زیر بغل . لَبِنَه . رجوع به خشتک شود.

خشتک درآوردن

خشتک درآوردن . [ خ ِ ت َ دَ وَ دَ ] (مص مرکب ) طرف را شدیداً منکوب کردن .

خشتک سرکشیدن

خشتک سرکشیدن . [ خ ِ ت َ س َ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) در نزاع بسیار بیحیایی کردن .جار و جنجال بسیار راه انداختن . هنگامه بپا کردن .

خشتک نما نشستن

خشتک نما نشستن . [ خ ِ ت َ ن ُ / ن ِ / ن َ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) نشستن آنگونه ای که خشتک شلوار نشیننده نمایان باشد.

خشتک دران کردن

خشتک دران کردن . [ خ ِ ت َ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کنایت از داد و بیداد کردن . بشدت جار و جنجال راه انداختن . قیامت کردن . بی حیایی و پ...

خشتک وارونه کردن

خشتک وارونه کردن . [ خ ِ ت َ ن َ / ن ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از کوبیدن شدید طرف است . توضیح : وقتی که طرف آنچنان قوی باشد که ...