نتایج جستجو

1 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی

سمیتئاتر

سمیتئاتر از دو کلمه سمینار و تئاتر اخذ شده است. سمیتئاتر آموزشی کاربردی است که محتوی آن بر مبنای پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت ایجاد درک ...