پارسی ویکی

زربانو

سردار جنگ جوی ایرانی.او در سوارکاری زبده بوده است.تاریخ نام اورا در جنگجویی که آزادکننده زال-آذربرزین از زندان بوده ثبت کرده
مشاهده در سایت