نتایج جستجو

12 مورد، زمان جستجو: 0.20 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک

خشتک . [ خ ِ ت َ ] (اِ مصغر) مصغر خشت . (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (از جهانگیری ). خشتچه . خشت کوچک . || پارچه ٔ چارگوشه زیر بغل ...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

خشتک

فسمت اتصالی دو پاچه شلوار که معمولا توسط یک پارچه خشت مانند این اتصال صورت میگیرد. برای زنان عیب است که خشتک ایشان را کسی ببیند.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک زر

خشتک زر. [ خ ِ ت َ ک ِ زَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از آفتاب عالمتاب . (از برهان قاطع) : پر زر و در گشته ز تو دامنش خشتک زر سو...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک نما

خشتک نما. [ خ ِ ت َ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب )وصف چمباتمه نشستنی که خشتک نشیننده نمایان باشد.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک زرین

خشتک زرین . [ خ ِ ت َ ک ِ زَرْ ری ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایت از آفتاب عالمتاب . (از برهان قاطع).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک شلوار

خشتک شلوار. [ خ ِ ت َ ک ِ ش َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پارچه ٔ چهارگوشه میان تنبان و شلوار.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک پیراهن

خشتک پیراهن .[ خ ِ ت َ ک ِ هََ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بغلک . پارچه ٔ چهارگوشه زیر بغل . لَبِنَه . رجوع به خشتک شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک درآوردن

خشتک درآوردن . [ خ ِ ت َ دَ وَ دَ ] (مص مرکب ) طرف را شدیداً منکوب کردن .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک سرکشیدن

خشتک سرکشیدن . [ خ ِ ت َ س َ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) در نزاع بسیار بیحیایی کردن .جار و جنجال بسیار راه انداختن . هنگامه بپا کردن .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک نما نشستن

خشتک نما نشستن . [ خ ِ ت َ ن ُ / ن ِ / ن َ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) نشستن آنگونه ای که خشتک شلوار نشیننده نمایان باشد.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک دران کردن

خشتک دران کردن . [ خ ِ ت َ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کنایت از داد و بیداد کردن . بشدت جار و جنجال راه انداختن . قیامت کردن . بی حیایی و پ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

خشتک وارونه کردن

خشتک وارونه کردن . [ خ ِ ت َ ن َ / ن ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از کوبیدن شدید طرف است . توضیح : وقتی که طرف آنچنان قوی باشد که ...