اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد چندرگوپتا

چندرگوپتا. [ چ َ رَ ] (اِخ ) ۞ پادشاه نامی هندوستان که یونانیها نامش را ساندروکت توس ۞ نوشته اند. سلکوس با وی صلح کرد. و عهدی میان آن دو بدین ترتیب بسته شد که سلکوس نتیجه ٔ فتوحات اسکندر را در هند با قسمت بیشتر باختر و رُخج ّ و بلوچستان ، بپادشاه مزبور واگذار کند و او در عوض 500 فیل و مبلغ زیادی پول به سلکوس بدهد. و سلکوس بعنوان وثیقه ٔ عهد و پیمان دختر خود را بپادشاه هند داد. (تاریخ ایران باستان ص 2046). و رجوع به چان دراگوپتا شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید