اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد خیره سر

خیره سر. [ رَ / رِ س َ ] (ص مرکب ) بیهوده گرد. بوالهوس . || سرکش . (غیاث اللغات ). لجوج . ستهنده . عنود. یک دنده . گستاخ . بیشرم . لجاجت کننده . پندناپذیر. (یادداشت مؤلف ) :
به خیره سر شمرد سیر خورده گرسنه را
چنانکه درد کسان بر دگر کسی خوارست .

رودکی .


پس آنگه چنین گفت با کوهزاد
که ای دزد خیره سر بدنژاد.

فردوسی .


بدو گفت شاه ای بد خیره سر
چرا آمده ستی بدین بوم و بر.

فردوسی .


همش خیره سر دید و هم بدگمان
بدشنام بگشاد خسرو زبان .

فردوسی .


گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب
همه دروغزن و خربطند و خیره سرند.

قریع الدهر.


دژم گفتش افریقی جنگجوی
که رو خیره سر پهلوان را بگوی .

اسدی (گرشاسبنامه ).


گفت موسی های خیره سر شدی
خود مسلمان ناشده کافر شدی .

مولوی .


باز بر زن جاهلان غالب شوند
زانکه ایشان تند و بس خیره سرند.

مولوی .


زود باشد که خیره سر بینی
بدو پای اوفتاده اندر بند.

سعدی (گلستان ).


که ای خیره سر چند پویی پیم
ندانی که من مرغ دامت نیم .

سعدی (بوستان ).


وین شکم خیره سر پیچ پیچ
صبر ندارد که بسازد بهیچ .

سعدی (گلستان ).


|| پریشان . (غیاث اللغات ). احمق . ابله . بی عقل . غلطکار. (ناظم الاطباء). متحیر. گیج . دنگ . (یادداشت بخط مؤلف ) :
چنین گفت پس کای گرامی دبیر
تو کاری چنین بر دل آسان مگیر
شهنشاه ما خیره سر شد بدان
که خلعت فرستادش از دوکدان .

فردوسی .


پدر کشته و کشته چندان پسر
بماند اندر آن درد و غم خیره سر.

فردوسی .


چون ماهی شیم کی خورد غوطه چغوک
کی دارد جغد خیره سر لحن چکوک .

لبیبی .


سپهدار از اندیشه شد خیره سر
همی گفت این بخش یزدان نگر.

اسدی .


بهو ماند بیچاره و خیره سر
شدش خیره گیتی ز دل تیره تر.

اسدی .


واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید