اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد مازن

مازن . [ زَ] (اِ) استخوان میان پشت را گویند و آن را به تازی صلب خوانند. (برهان ). صلب و استخوان میان کمر. (ناظم الاطباء). استخوان تیره ٔ پشت . ستون فقرات . مازو. مازه . (فرهنگ فارسی معین ). مازه . استخوان میان پشت که به عربی صلب گویند و پشت مازه مشهور است . (آنندراج ). || بعضی گویند جویی و ناوی است که در میان پشت از فربهی بهم رسد. (برهان ) (از ناظم الاطباء).
واژه های همانند
10 مورد، زمان جستجو: 0.23 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مازن

مازن . [ زِ ] (ع اِ) بیضه ٔ مور. (منتهی الارب ). تخم مورچه . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). تخم مور. خایه ٔ مور. (یادداشت به خط مرحوم دهخد...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مازن

مازن . [ زِ ] (اِخ ) پدر قبیله ای است از تمیم . (منتهی الارب ). نام پدر قبیله ای از تازیان . (ناظم الاطباء). پدر قبیله ای . (از اقرب الموارد). ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مازن

مازن . [ زِ ] (اِخ ) مازن بن الازدبن الغوث بن نبت از کهلان و جد جاهلی است و اکثر قبایل ازد از او جدا شده است . (از اعلام زرکلی ، ج 3 ص 824).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مازن

مازن . [ زِ ] (اِخ ) ابن ثعلبةبن سعدالذبیانی از غطفان و جد جاهلی است . (از اعلام زرکلی ج 3 ص 824).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مازن

مازن . [ زِ ] (اِخ ) ابن ربیعةبن زبیدبن منبه از سعدالعشیره واز کهلان وجد جاهلی است . (از اعلام زرکلی ج 3 ص 824).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مازن

مازن . [ زِ ] (اِخ ) ابن فزارةبن ذبیان از غطفان و جد جاهلی است . (از اعلام زرکلی ج 3 ص 824).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

مازن گل

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ام مازن

ام مازن . [ اُم ْ م ِ زِ ] (ع اِ مرکب ) مورچه . (از المرصع).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ابن مازن

ابن مازن . [ اِ ن ُ زِ ] (ع اِ مرکب ) مور. نَمْل .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

مآذن

مآذن . [ م َ ذِ ] (ع اِ) ج ِ مِئذَنَة. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (اقرب الموارد). رجوع به مئذنة شود.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید