اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد صواب

صواب . [ ص َ ] (ع ص )راست . درست . (ترجمان علامه ٔ جرجانی ترتیب عادل ) (غیاث اللغات ) (منتهی الارب ). مصلحت . ضد خطا :
نبایدت کردن برفتن شتاب
که رفتن بزودی نباشد صواب .

فردوسی .


گفتند مگر صواب آن است که خداوند ندیمان خردمند راایستاداند. (تاریخ بیهقی ). بخود مشغول شدم آنچه صواب است بکنید. (تاریخ بیهقی ). بونصر جواب داد که هرچه خداوند اندیشیده است همه عین صواب است . (تاریخ بیهقی ).
ای بازکرده چشم دل خفته را ز خواب
بشنو سؤال خویش وجوابی بده صواب .

ناصرخسرو.


دریغ دار ز نادان سخن که نیست صواب
به پیش خوک نهادن نه من و نه سلوی .

ناصرخسرو.


خدایگانا آنی که از تو و به تو شد
زدوده روی حقیقت ، گشاده چشم صواب .

مسعودسعد.


جواب دادم و گفتم که روز بودن نیست
صواب شغل من اینست و هم نبود صواب .

مسعودسعد.


نه زنی در ره صواب نه مرد
نه مخنث از آنت نبود درد.

سنائی .


و بدین مقامات و مقدمات هرگاه که حوادث بر عاقل محیط شود، باید که در پناه صواب رود. (کلیله و دمنه ). صواب آن است که جمله پیش او [ شیر] رویم . (کلیله و دمنه ).
رای صوابش ببین کز مدد نُه فلک
خان ختا را نهاد مائده ٔ هفت خوان .

خاقانی .


من بمعنی صدق میگویم
که ز یک کس صواب نشنیدم .

خاقانی .


مصلحت آن است که از سر بصیرت اندیشه ٔ کامل کنی و وجه صواب بشناسی .(ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
نیست همه ساله در این ده صواب
فتنه ٔ اندیشه و غوغای خواب .

نظامی .


جهانت خوش و رفتنت بر صواب
عبادت قبول و دعا مستجاب .

سعدی .


چون می بینم که رأی شما بر صواب است ، مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد. (گلستان ).
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چه اندیشه کند رأی صوابت .

حافظ.


ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز.

حافظ.


|| در اصطلاح ، هر امر ثابت و مسلمی را که انکار آن غیرممکن باشد نامند و فرق بین صواب و صدق وحق آن است که صواب امر ثابتی که انکار آن ناممکن است و صدق آن چیزی را گویند که ماهیت آن در ذهن مطابق باشد با ماهیت آن در خارج و حق آن چیزی را خوانند که ماهیتش در خارج از ذهن با ماهیت آن در ذهن برابر باشد. (کشاف اصطلاحات الفنون ) (تعریفات جرجانی ).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
19 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب

صواب . [ ص َ ] (اِخ ) امیر ظهیرالدین ابراهیم . چندی پس از شمس الدین صائن و سیدغیاث الدین علی وزارت امیر شیخ را داشت ، لیکن مخالفان او که ر...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب گوی

صواب گوی . [ ص َ ] (نف مرکب ) درستگوی . راستگوی . آنکه سخن به صواب گوید. مقابل خطاگوی : ز عقل من عجب آید صواب گویان راکه دل به دست تو د...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب نمای

صواب نمای . [ ص َ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) راست نماینده . هدایت کننده ٔ به راست . درست نماینده . آنکه یا آنچه صواب را بنماید : بر ضمیر صواب ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب کردن

صواب کردن . [ ص َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) درست کار کردن . صحیح کار کردن .کار نیک کردن . مقابل خطا کردن . رجوع به صواب شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب گفتن

صواب گفتن . [ ص َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) درست گفتن . صحیح گفتن . بواقع گفتن . بحقیقت گفتن . تسدید. اصابة. مقابل خطا گفتن : بنطق آدمی بهتر است ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب آمدن

صواب آمدن . [ ص َ م َ دَ ] (مص مرکب ) درست آمدن . درست بودن . بجا بودن . مصلحت آمدن : امیر گفت : سخت صواب آمد. (تاریخ بیهقی ).صواب آید روا ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب اندیش

صواب اندیش . [ ص َ اَ ] (نف مرکب ) راست اندیش .(آنندراج ). درست اندیش . آنکه اندیشه ٔ او صواب بود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب بودن

صواب بودن . [ ص َ دَ ] (مص مرکب ) راست بودن . درست بودن . مصلحت بودن : صواب باشد که مسعدی را فرموده آید تا نامه نویسد. (تاریخ بیهقی چ ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب جستن

صواب جستن . [ ص َ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) جستجو کردن آنچه را که درست و صحیح است در رأی و روش و دیگر چیز. تحری .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

صواب دیدن

صواب دیدن . [ ص َ دی دَ ] (مص مرکب ) مصلحت دیدن . صَلاح دیدن .درست دانستن . استوار دانستن . تصویب کردن : آخر گفتند طغرل را که مهتر ما توئی ...
۱ ۲
۱۹ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید