اجازه ویرایش برای همه اعضا عطسه

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ پژمه pežme (کردی) 2ـ سنوسه sanuse؛ 3ـ اشنوسه éŝnuse (پارسی نو)**** فانکو آدینات 09163657861.
واژه های همانند
9 مورد، زمان جستجو: 0.12 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسه

عطسه . [ ع َ س َ / س ِ ] (اِ) عطسة. از ع ، معروف است که به هندی چهینک نامند. (منتهی الارب ). هوایی است که به شدت و همراه آواز از بینی خار...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

عطسه

پشمه به زبان کرمانشاهی ( به اینصورت بخوانید peshmah )
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسه آور

عطسه آور. [ ع َ س َ / س ِ وَ] (نف مرکب ) عطسه آورنده . آنچه باعث عطسه زدن شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسه زدن

عطسه زدن . [ ع َ س َ / س ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) عطسه دادن . عطسه کردن : گر تو از بوی مشک عطسه زنی هر که حاضر دعات بسراید. خاقانی .یرحمک اﷲ زد...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسه کردن

عطسه کردن . [ ع َ س َ / س ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) عارض شدن عطسه . (فرهنگ فارسی معین ). عطسه دادن . عطسه زدن . خفیدن . زفرافیدن .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسه دادن

عطسه دادن . [ ع َ س َ / س ِ دَ ] (مص مرکب ) عارض شدن و پدید گشتن عطسه و زفرافیدن . (ناظم الاطباء). عطسه کردن . عطسه زدن . عَطس . عُطاس . کداس...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسه دهنده

عطسه دهنده . [ ع َ س َ / س ِ دَ هََ دَ / دِ ] (نف مرکب ) عاطِس . (از منتهی الارب ). آنکه عطسه عارض او شود. رجوع به عطسه دادن شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسه ریختن

عطسه ریختن . [ ع َ س َ / س ِ ت َ ] (مص مرکب ) عطسه تولید کردن : هوا تا عطسه در مغز غزالان ختن ریزدبه دامان نسیم صبح زلف مشکسا بگشا.حزین (ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

عطسة

عطسة. [ ع َ س َ ] (ع اِ) اسم المرة است از مصدر عطس و عطاس . (از اقرب الموارد). یک دفعه عطسه زدن . رجوع به عطس و عطاس شود.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید