اجازه ویرایش برای همه اعضا قابلیت

این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
تون tun (اوستایی)
اَتوکی (پهلوی: اَتوکیْه)
هونَرتات (اوستایی: هونَرِتات)
لیهات (کردی: لیهاتوویی)
آمباس (سنسکریت: آمبْهَس)
داشیا (سنسکریت: داکْشیَ)
ویاژاس (سنسکریت: ویاچَس)
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
19 مورد، زمان جستجو: 0.17 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت

قابلیت . [ ب ِ لی ی َ] (ع مص جعلی ، اِمص ) شایستگی . سزاواری . برازندگی . استحقاق . استعداد. لیاقت . (ناظم الاطباء) : داد حق را قابلیت شرط نیست ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

بی قابلیت

بی قابلیت . [ ب ِ لی ی َ ] (ص مرکب ) (از: بی + قابلیت ) بی لیاقت . بی استعداد. || (در تداول عوام ) کم بها. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به قابلیت...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت حرکت

قابلیت حرکت . [ ب ِ لی ی َ ت ِ ح َ رَ ک َ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) قابل حرکت بودن . پذیرای حرکت بودن .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت قابل

قابلیت قابل . [ ب ِ لی ی َ ت ِ ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) (اصطلاح فلسفه ) آمادگی قابل برای قبول امری که از فاعل صادر میشود، در برابر فاع...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت قسمت

قابلیت قسمت . [ ب ِ لی ی َ ت ِ ق ِم َ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) قابل انقسام بودن . قابلیت تقسیم . قابلیت تجزیه (اصطلاح ریاضی و فلسفه ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت نفوذ

قابلیت نفوذ. [ ب ِ لی ی َ ت ِ ن ُ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) نفوذپذیری ، در شیشه و پارچه و مانند آن .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت داشتن

قابلیت داشتن . [ ب ِ لی ی َ ت َ ] (مص مرکب ) از قابلیت عربی + داشتن فارسی . لایق بودن . قابل بودن . استعداد ذاتی داشتن . برازندگی و شایستگی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت تبدیل

قابلیت تبدیل . [ ب ِ لی ی َ ت ِت َ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) ۞ قابل تعویض بودن . قابلیت تحویل . قابلیت استحاله در فلزات (اصطلاح فیزیک )...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت تراکم

قابلیت تراکم . [ ب ِ لی ی َ ت ِ ت َ ک ُ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) قابلیت تکاثف . پذیرائی بهم فشردگی (اصطلاح فیزیک ). و آن خاصیت اجسامی ا...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قابلیت تقسیم

قابلیت تقسیم . [ ب ِ لی ی َ ت ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) در ماده و عدد، تقسیم پذیری . درخور تقسیم بودن . قابل قسمت بودن . رجوع به قاب...
۱ ۲
۱۹ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید