اجازه ویرایش برای همه اعضا رمز

این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: هیما himâ (کردی)، مرمن marman (سنسکریت) **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
6 مورد، زمان جستجو: 0.11 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

رمز

رمز. [ رَ ] (ع مص ) اشارت کردن به لب یا به ابرو یا به چشم . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). به لب یا به چشم یا به ابرو یا به دهن یا به ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

رمز

رمز. [ رَ / رُ / رَ م َ ] (ع اِ) اشاره یا ایماء. ج ، رموز. (از اقرب الموارد). اشارت به دست یا به چشم یا به ابرو یا به لب . (دهار). به لب ی...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

رمز

رمز. [ رُ ] (ع ص ، اِ) ابل رمز؛ شتران فربه . (منتهی الارب ). در شتر به معنی چاق و فربه است ، گویا مفرد آن ارمز باشد. (از اقرب الموارد).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

اسم رمز

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: نامهیما nâmhimâ (نام + هیما: رمز. کردی)**** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

رمض

رمض . [ رَ ] (ع مص ) پیکان در میان دوسنگ نهادن و بدان کوفتن تا تنک گردد. (تاج المصادر بیهقی ). گذاشتن سرنیزه و پیکان را میان دو سنگ املس...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

رمض

رمض . [ رَ م َ ] (ع مص ) گرم شدن روز. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). سخت گرم شدن روز. (از منتهی الارب ). شدت یافتن حرارت روز. (از اقرب الموار...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید