اجازه ویرایش برای همه اعضا خربزه وحشی

خربزه وحشی، خربزه افریقائی در هند کاچری Wild melon, Cucumis melo var. agrestis, Ulcardo melon, native gooseberry, locally known as chhoti Kachri, Selni, Chibbar in India, Common in NW India, vine with 3 to 5 lobed rounded leaves, small yellow flowers,
tendrils and small green fruits usually smaller than 10 cm, skin green with dark patches, turning yellow when ripe, flesh pale green, taking lesser space, seed cavity filling most of space, cooked as vegetable, pickle making, dried and sliced to make selni
khula in Maharashtra خربزه وحشی، خربزه افریقائی که به خربزه آفریقایی شهرت دارد، در سراسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری (Cucumis melo var. agrestis) جهان پراکنده است. این گیاه یک گیاه دارویی با خواص متعدد درمانی بوده و همچنین ژرمپلاسم مناسبی برای اصلاح خربزه
مورد AFLP زراعی محسوب میشود. در این بررسی تنوع ژنتیکی تودههای خربزه وحشی استان مازندران با استفاده از نشانگر ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور 16 نمونه خربزه وحشی از نقاط مختلف استان مازندران جمعآوری و توسط 10 جفت آغازگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مجموع تعداد
564 نوار امتیازدهی گردید که بیش از 68 درصد از آنها چند شکلی نشان دادند. AFLP 15 محاسبه شدند و بیشترین / 0 و 51 / به ترتیب 22 (MI) و شاخص نشانگری (PIC) میانگین محتوای اطلاعاتی چندشکلی حاصل شد. همچنین بر اساس شاخص تنوع شانون E-CCA , M-GAG 24 ) توسط ترکیب آغازگرهای
/ شاخص نشانگری ( 19 0) بیشترین تنوع را نشان داد. تجزیه خوشهای با استفاده از ضریب تشابه / با مقدار ( 33 E-CCA, M-GAG ترکیب آغازگری و همچنین گروهبندی به روش بیزین، نمونهها را به پنج گروه تقسیم کردند. نتایج پلات مختصات UPGMA جاکارد و الگوریتم اصلی با گروهبندی
براساس مدل بیزین و تجزیه خوشهای تطابق کامل داشت. تنوع ژنتیکی مشخص شده بوسیله نشانگرهای در این پژوهشنشاندهنده این است که این نشانگر قادر به تفکیک نمونهها و خوشهبندی مطابق با محل جغرافیایی است AFLP و همچنین میتواند برای شناسایی تفاوتهای درون گونهای در مطالعات
تبارشناسی استفاده شود. AFLP واژههای کلیدی: تنوع ژنتیکی، خربزه وحشی، روش بیزین، نشانگر مقدمه متعلق (Cucumis melo var. agrestis) خربزه وحشی گیاهی است علفی و یکساله با ،Cucurbitaceae به خانواده گلهای تکجنسی یا ندرتاً دوجنسی که در محور برگها .( تشکیل میشوند و
به خربزه آفریقایی نیز شهرت دارد ( 3 میوهی خام خربزه وحشی طعم تلخ دارد، دانههای خام آن غنی از روغن با طعم و عطر مطبوع میباشد. دانهها گیاه 39 درصد روغن خوراکی میباشد و از - 12/ مذکور حاوی 5 آنها به عنوان داروی ضد کرم برای خروج کرم کدو یا انگلهای دیگر بدن استفاده
میشود. امروزه از میوهی آن در مرطوبکنندهها، پاککنندهها و ... نیز استفاده میشود. گلهای این گیاه تا حدی خلطآور بوده و در درمان سنتی کاربرد دارد. با توجه به خواص دارویی ذکر شده، مطالعاتی روی خصوصیات بیوشیمیایی این گیاه نیز انجام گردیده است 3). دانهی این گیاه حاوی
فلزات سنگین بوده، حدود دو ،2) است C و A برابر موز پتاسیم داشته و سرشار از ویتامینهای 1). مصرف کنندگان خربزه وحشی در ایران از میوه این گیاه ) هم به صورت تازه و خام در سالاد و ترشی و هم به صورت خشک استفاده میکنند. این گیاه در میان خانواده کدوئیان، مقاومت بالاتری
به خشکی، ویروس و بیماریهای قارچی از خود نشان داده است ( 32 ). علیرغم خواص ذکر شده این گیاه، مطالعات تنوع ژنتیکی بخصوص در شمال کشور بسیار... http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-796-fa.pdf Wild melon, Cucumis melo var. agrestis, Ulcardo melon, native gooseberry,
locally known as chhoti Kachri, Selni, Chibbar in India, Common in NW India, vine with 3 to 5 lobed rounded leaves, small yellow flowers, tendrils and small green fruits usually smaller than 10 cm, skin green with dark patches, turning yellow when ripe, flesh
pale green, taking lesser space, seed cavity filling most of space, cooked as vegetable, pickle making, dried and sliced to make selni khula in Maharashtra... https://www.alamy.com/stock-photo-wild-melon-cucumis-melo-var-agrestis-fruit-section-chhoti-kachri-oval-94637231.html
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید