اجازه ویرایش برای همه اعضا وضع

(= پدید آوردن) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: پساج pasâj (سغدی: patsâc) **** فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
18 مورد، زمان جستجو: 0.28 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

وضع

وضع. [ وَ ] (ع مص ) موضع [ م َ ض ِ / م َ ض َ ] .موضوع . بنهادن . (تاج المصادر بیهقی ). نهادن چیزی رابر جای . (منتهی الارب ). بار نهادن . (ترجمان ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

وضع

وضع. [ وُ ] (ع مص ) بچه آوردن زن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || در آخر طهر و ابتدای حیض آبستن گردیدن زن . (منتهی الارب )...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

وضع

(= چگونگی، حالت) این واژه عربی است و پارسی جایگزین، اینهاست: 1ـ سرگ sarg (سنسکریت: sarga) 2ـ چیتاپ citâp (سنسکریت: cittavretti)**** فانکو آدینات 09163...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

وضع

(= وضعیت) این واژه عربی است و جایگزین پارسی آن، اینهاست: 1ـ چونیت (کردی: چونیه تی) 2ـ استیت éstit (سنسکریت: sthiti) *** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای همه اعضا

وضع حمل

این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین، این است: زایمان zâymân.**** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

سر و وضع

سر و وضع. [ س َ رُ وَ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) در تداول ، لباس . هیأت ظاهری : سر و وضعم خوب نیست .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

ساده وضع

ساده وضع. [ دَ / دِ وَ ] (ص مرکب ) ساده طور. کنایه از آدمی بی تکلف . (آنندراج ).
اجازه ویرایش برای همه اعضا

وضع کردن

پساج کردن pasâj-kardan (سغدی: patsâc) (نگاه کنید به وضع= پدید آوردن) **** فانکو آدینات 09163657861
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

وضع کردن

وضع کردن . [ وَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) ایجاد کردن . اختراع نمودن . قرار دادن . نهادن .- وضع کردن بیضه ؛ تخم نهادن .|| کاستن . کم کردن . منها کردن...
اجازه ویرایش برای همه اعضا

وضع روحی

وضع واژه ای عربی و روح از واژه ی سنسکریت rohak ساخته شده؛ و جایگزین پارسی این است: سرگ روانی sarge-ravâni (سرگ: سنسکریت: sarga) *** فانکو آدینات 09163...
۱ ۲
۱۸ مورد، صفحه ۱ از ۲
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید