اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد غمز

غمز. [ غ َ] (ع مص ) درخستن به دست . (منتهی الارب ). درخستن به دست و سخت افشردن . (آنندراج ). سخت افشردن . (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ) (غیاث اللغات ). فشردن . مالش دادن . مالیدن . || گاز گرفتن . دندان زدن . || فروبردن سوزن و امثال آن . (دزی ج 2 ص 227). || به چشم اشارت کردن . غمز بالعین و کذا غمز بالجفن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). به چشم نمودن . (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ). اشارت کردن . (دهار). اشارت کردن به چشم . (غیاث اللغات ). ناز وغمزه و حرکت به چشم و ابرو. (برهان قاطع). چشمک زدن . اشاره کردن با چشم و مژه و ابرو و لب :
خطا کرد پرگار غمزش همانا
که رسم جفا بر من آن تنگخو زد.

خاقانی .


سلطان انکار امیر اسماعیل در آن حالت بر نوشتگین دریافت و معاینه رمز و غمز چشم او بدید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1272 ص 174). || به بدی کس شتافتن و نمامی و سخن چینی وی کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).وشایت . (مقدمة الادب زمخشری ). تهمت کردن و سخن چینی . (غیاث اللغات ). غمازی . سعایت . تضریب . چغلی کردن :
غمز است هر آنچه آز میگوید
مشنو به گزاف از آز غمازی .

ناصرخسرو.


و نیز بدین قاعده هیچکس غمز و دروغ بر وزیر نتواند کردن . (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 92).
خازن کوهند مگو رازشان
غمز نخواهی مده آوازشان .

نظامی .


|| آشکار گردیدن درد و عیب کسی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). || آشکار کردن راز کسی . افشای سر: غمزت علیک نائب دمشق . (دزی ج 2 ص 227). || خمیدن و کژ گردیدن دابه از پای و لنگ کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). خمیدن و کج شدن و لنگ شدن ستور. (از اقرب الموارد). || دست بر دنب و پهلوی تکه نهادن تا فربهی و لاغری وی معلوم نماید. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || نشاندن به زمین . (منتهی الارب ).
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
9 مورد، زمان جستجو: 0.09 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

غمز

غمز. [ غ َ م َ ] (ع ص ) مرد سست . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مرد ضعیف . (اقرب الموارد). || مال هیچکاره و زبون و ستوران لاغر. (منتهی الارب ) ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

غمز عین

غمز عین . [ غ َ زِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چشمک زدن . مژه برهم زدن از روی ناز وکرشمه . (ناظم الاطباء). رجوع به غَمز و غَمزه شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

غمز کردن

غمز کردن . [ غ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) سخن چینی کردن . سعایت . وشایت . (تاج المصادر بیهقی ) : مرا غمز کردند کان پرسخن به مهر نبی و علی شد کهن . من...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

غمض

غمض . [ غ َ ] (ع مص ) آسان داشتن از کسی درخرید و فروخت . (منتهی الارب ). تساهل و آسان گیری در بیع. غموض هم آمده است . (از اقرب الموارد). |...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

غمض

غمض . [ غ ُ ] (ع مص ) مااکتحلت عینی غُمضاً؛ یعنی نخفتم . (منتهی الارب ). رجوع به غَمض شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قمز

قمز. [ ق َ م َ ] (ع ص ) ناکس فرومایه ٔ بی خیر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || رایگان از هر چیزی . (منتهی الارب ).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قمز

قمز. [ ق َ ] (ع مص ) فراهم آوردن چیزی . (منتهی الارب ). جمع کردن . (اقرب الموارد). || گرفتن چیزی به اطراف انگشتان . (اقرب الموارد) (منتهی ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

قمز

قمز. [ ق ِ م ِزز ] (ع اِ) لبن الخیل است بضبط ابن بطوطة. رجوع به رحله ٔ ابن بطوطه و رجوع به قِمِر شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

غمض عین

غمض عین . [ غ َ ض ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چشم فروخوابانیدن . (مقدمة الادب زمخشری ). نادیده گرفتن . چشم پوشی . صرف نظر. تعمیه . گذشت . اغ...
نظرهای کاربران

تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید