اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد هریسه

هریسه . [ هََ س َ / س ِ ] (اِ) از اغذیه ٔ مشهوره و بهترین حبوبات و لحومی که از آن ترتیب یابد گندم و گوشت مرغ است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). به معنی هریس که طعامی است از گوشت و حبوبات . (منتهی الارب ). امروز این طعام عبارت از گندم و گوشت است که مهرا کنند چنانکه به قوام عسل و مانند آن آید و گندم و گوشت آن از یکدیگر تمیز داده نشود. (یادداشت به خط مؤلف ) :
چو شد کشته دیگی هریسه بپخت
برید آتش از هیزم نیم سخت .

فردوسی .


گاوان را هریسه ساز و گوسپندان را زیربای مزعفر. (اسرارالتوحید). دعوتی با تکلف ساخته بودند و هریسه نهاده . (تاریخ بیهقی ).
اگرت خواب نگیرد ز بهر چاشت شبی
که در تنور نهندت هریسه یا عدسی .

ناصرخسرو.


مرهم جان و دل ماست هریسه ٔ روغن
برو ای خادم چالاک به تعجیل بیار.

بسحاق اطعمه .


ترکیب ها:
- هریسه پز . هریسه کردن . هریسه گر. رجوع به این ترکیبات شود.
واژه های قبلی و بعدی
  • واژه های قبلی
  • واژه های بعدی
واژه های همانند
8 مورد، زمان جستجو: 0.08 ثانیه
واژهمعنی
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هریسه پز

هریسه پز. [ هََ س َ / س ِ پ َ ] (نف مرکب ) آنکه هریسه پزد و فروشد : جمله بازارها بسوخت و آغاز آن از دکان هریسه پزی بود. (تاریخ بخارا ص 113).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هریسه گر

هریسه گر. [ هََ س َ / س ِ گ َ ] (ص مرکب ) هریسه پز. آنکه هریسه را خوب بپزد. (آنندراج ). رجوع به هریسه پز شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هریسه کردن

هریسه کردن . [ هََ س َ / س ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پختن و ساختن هریسه . مهراکردن . (یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به هریسه شود.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

هریصة

هریصة. [ هََ ص َ ] (ع اِ) فراهم آمدنگاه آب . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حریسة

حریسة. [ ح َ س َ ] (ع اِ) گوسپند به شب دزدیده . آن گوسپند که به شب بدزدند. ج ، حرائس . || دیوار از سنگ که برای گوسپندان سازند.
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حریصة

حریصة. [ ح َ ص َ ] (ع ص ) تأنیث حریص . || ابری که باران آن زمین را بخراشد از سختی . آن باران که پوست از روی زمین بردارد از سختی . (مهذ...
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حریثة

حریثة. [ ح َ ث َ ] (ع اِ) یکی حرائث .
اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حریثة

حریثة.[ ح ُ رَ ث َ ] (اِخ ) شاعری از عرب . دیوان او را ابوسعید سکری و جماعتی دیگر گرد کرده اند. (ابن الندیم ).
نظرهای کاربران
جواد مفرد کهلان
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ Iran
0
1

ریشه واژه هریسه: با توجه با واژه های اوستایی هَرِز (ریختن) و هَرِچ (دانه ریختن و آب ریختن) هریسه باید به معنی غذای آب‍کی دانه و حبوبات دار بوده باشد.


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید