نتایج جستجو

۴۸۵ مورد، زمان جستجو: ۰.۵۵ ثانیه
باغ . (اِ) بستان . روضه . مشترک است در عربی و فارسی و جمع آن در عربی بیغان است . (غیاث اللغات ) (مهذب الاسماء). گلستان . صاحب آنندر...
باغ . (ترکی ، اِ) بند که از آن چیزی را بندند. (غیاث اللغات ). در ترکی بمعنی بند که از آن چیزی را بندند. (آنندراج ).
باغ . [ غِن ْ ] (ع ص ) طلب کننده . طالب .ج ، بُغاة و بُغیان . (تاج العروس ) (اقرب الموارد).- جمل باغ ؛ لایلقح . (از اصمعی بروایت تاج...
باغ . (اِخ ) دهی است به مرو. قریه ای است در دو فرسخی مرو که آنرا باغ و برزن نیز گویند. (از معجم البلدان ) (مراصدالاطلاع ) (مرآت ال...
باغ . (اِخ ) دهی است جزء دهستان قره پشلو بخش مرکزی شهرستان زنجان که در 46 هزارگزی شمال باختر زنجان و در 2 هزارگزی راه عمومی خل...
باغ . (اِخ ) دهی است از دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد که در 3 هزارگزی خاور سردشت و یک هزارگزی جنوب شوسه ٔ سردشت به م...
باغ . (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش شاهیندژ شهرستان مراغه که در 26 هزارگزی جنوب خاوری شاهیندژ و 11 هزارگزی جنوب باختری را...
باغ . (اِخ ) دهی است از دهستان قائد رحمت بخش زاغه ٔ شهرستان خرم آباد که در 20 هزارگزی شمال خاوری زاغه و 11 هزارگزی شمال راه شو...
باغ . (اِخ ) دهی است از دهستان صحرای باغ بخش مرکزی شهرستان لار که در 60 هزارگزی جنوب باختر لار در کنار راه فرعی لار به بیرم د...
باغ . (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت که در 150 هزارگزی جنوب کهنوج و 10 هزارگزی باختر راه مالرو انگ...
باغ . (اِخ ) دهی است از دهستان قوشخانه بخش باجگیران شهرستان قوچان که در 70 هزارگزی شمال باختر باجگیران واقعاست . ناحیه ای است ...
باغ 1) اشتقاق واژه . واژه فارسی دری و میانه «باغ»؛ فارسی میانه مانوی b'w ( بویس، ص 26)؛ سُغدی مسیحی g B' در اصل به معنای تکه یا پاره زمین،...
گل باغ . [ گ ُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان نرم آب بخش دودانگه ٔ شهرستان ساری ، واقع در 2هزارگزی سعیدآباد، کنار رودخانه ٔ قشلاق ...
چم باغ . [ چ َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سرکاله بخش پاپی شهرستان خرم آباد که در 36 هزارگزی باختر ایستگاه سپیددشت واقع است ...
درب باغ . [ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد، واقع در 12هزارگزی شمال باختری نیر و 10 هزارگزی راه نیر به ...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسن آباد بخش حومه ٔ شهرستان سنندج واقع در 28هزارگزی جنوب خاوری سنندج . و سه هزارگزی ...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هنام و بسطام بخش سلسله شهرستان خرم آباد. واقع در 24هزارگزی جنوب خاوری الشتر و 13هز...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 82هزارگزی جنوب باختری الیگودرز و 20هزار...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 26هزارگزی شمال باختری الیگودرز و 10هزارگز...
دره باغ . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنار رودخانه شهرستان گلپایگان . واقع در 12هزارگزی شمال گلپایگان و 5 هزارگزی خاور راه...
ده باغ . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از بخش روانسر شهرستان سنندج . واقع در 16هزارگزی جنوب روانسر. سکنه 124تن می باشد. آب آن از سراب ...
ده باغ . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان . واقع در 48هزارگزی شمال باختری کرمانشاه . سکنه...
ده باغ . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم . واقع در 74هزارگزی جنوب خاوری راین . سکنه ٔ آن 150 تن و آب ...
ده باغ . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چناران حومه ٔ شهرستان مشهد. واقع در 66هزارگزی شمال باختری مشهد دارای 124 تن سکنه است...
قره باغ . [ ق َ رَ ] (اِ مرکب ) آهنگی است در موسیقی . رجوع به آهنگ شود.
صفحه ۱ از ۲۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰