نتایج جستجو

۴۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۷ ثانیه
کبچه میل . [ ک َ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب ) فرفیه : سر کبچه میل . (بحر الجواهر).
حرف میل . [ ح َ ف ِ م َ / م ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حرف شهوت . شمس قیس در عنوان حرف میل و شهوت گوید: باء و الف و راء است موص...
این دو واژه عربی است و پارسی جایگزین آنها اینهاست: کاندوت (سنسکریت: کَندوتی)
میل پالک . [ ل َ ] (اِخ ) رودخانه ٔ خشکی است که از میان گرشیر می گذرد و درسرحد غربی ایران جاری است و خط سرحدی ایران و عراق از آن...
میل سفید. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پیرتاج بخش حومه ٔ شهرستان بیجار، واقع در 32هزارگزی جنوب خاوری بیجار با 200 تن سکنه . آ...
میل سفید. [ س ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ندوشن بخش خضرآباد شهرستان یزد، واقع در 36هزارگزی باختر خضرآباد با 194 تن سکنه . آب آن ...
حیف و میل . [ ح َ ف ُ م َ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب )ظلم و بیداد و انحراف از حق . || تفریط.- حیف و میل شدن ؛ تفریط شدن .- حیف و میل...
میل کاریز. (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ و ارداک شهرستان مشهد، واقع در 2هزارگزی شمال مشهد با 408 تن سکنه . آب آن ...
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.
میل کشیدن . [ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از دور گردانیدن است . || کور کردن . (از ناظم الاطباء) (برهان ). کور کردن کسی با میل ...
دائره ٔ میل . [ ءِ رَ / رِ ی ِ م َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) هی عظیمة تمر بقطبی المعدل و بجزء ما من منطقةالبروج . او بکوکب من الکواکب...
میل آغاردان . (اِخ ) دهی است از دهستان گیوی بخش سنجبد شهرستان خلخال ، واقع در 15هزارگزی شمال گیوی با 334 تن سکنه . آب آن از چشمه...
دیمه میل بالا. [ دِ م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بکش بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون با 60 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ای...
دیمه میل پائین . [ دِ م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بکش بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون . با 80 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی...
شانزه میل بتوند. [ زِ ب َ وَ ] (اِخ ) دهی از دهستان بخش مرکزی شهرستان شوشتر. دارای 60 تن سکنه . آب آن لوله کشی شرکت نفت . محصول ...
مئل . [ م َ ءِ ] (ع ص ) مرد فربه سطبر. (ازمنتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
مئل . [ م ِ ءَل ل ] (ع ص ) سریع و تیزرو، و منه فرس مئل . (منتهی الارب ). اسب تیزرو. (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). || (اِ) شاخ ...
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۲ بعدی »