نشانه های اختصاری

اِاسم
اِخاسم خاص
اِصوتاسم صوت
اِفعلاسم فعل
اِمرکباسم مرکب
اِمصاسم مصدر
ججلد
ج،جمع (پیش از لغت جمع)
ججمعِ... (پیش از لغت مفرد)
جَج،جمعَ الجمع
جججمع الجمع
چچاپ
ححاشیه
حامصحاصل مصدر
حبطحبیب السیر چاپ طهران
حفانحاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی
رضرَضِیَ الله عنهُ
رهرحمه الله علیه
سسطر
(س)سلام الله علیه (علیها)
صصفحه (پیش از عدد)
صصفت
(ص)صلّی اللهُ علیه و آله و سَلَّم
صصصفحات
ص نسبیصفت نسبی
ظظاهراً
ععربی
(ع)علیه السلام (علیهما السلام، علیهم السلام)
فانفرهنگ اسدی نخجوانی
ققید
ق . م .قبل از میلاد
م .میلادی
مصمصدر
مص مرکبمصدر مرکب
ن تفنعت تفصیلی (اسم تفصیل، صفت تفصیلی)
نفنعت فاعلی (اسم فاعل، صفت فاعلی)
ن لنسخه بدل
ن مفنعت مفعولی (اسم مفعول، صفت مفعولی)
هـ . ش .هجری شمسی
هـ . ق .هجری قمری