اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پی سپر

نویسه گردانی: PY SPR
پی سپر. [ پ َ / پ ِ س ِ پ َ ] (نف مرکب ) رونده . (برهان ). سالک . پی سپار :
دوستان همچو آب پی سپرند
کآبها پایهای یکدگرند.

سنائی .


|| بپای سپرنده . بزیر پای گیرنده . پایمال کننده . || (ن مف مرکب ) لگدکوب . پی سپار. پاسپار. (شرفنامه ). پیخسته . پایمال . پای کوب . لگدمال . بپا کوفته و مالیده . زیرپای کوفته و لگدکوب . (برهان ) (جهانگیری ) :
ازو شهر توران شود پی سپر
بکین تو آید همان کینه ور.

فردوسی .


گردون که پی وهم مهندس نسپردش
اندیشه ٔ تأیید ترا پی سپر آمد.

انوری .


و آنکس که راه خدمت و طوع تو نسپرد
جان و تنش به تیر بلا پی سپر شود.

مسعودسعد.


نکنم زر طلب که طالب زر
همچو زر نثار پی سپرست .

خاقانی .


ناچار شود چهره ٔ تو پی سپر خاک
گر چهره ٔ خاکست کنون پی سپر تو.

خاقانی .


خشت گل زیر سر و پی سپر آئید بمرگ
گر بخشت و سپر میر و کیائید همه .

خاقانی .


در عرفات بختیان بادیه کرده پی سپر
ماو تو بسپریم همه بادیه ٔ قلندری .

خاقانی .


جرعه چینان مجلس همه ایم
چه عجب خاک پی سپر مائیم .

خاقانی .


تشنه لب بر دردریا چو صدف
سر و تن پی سپری خواهم داشت .

خاقانی .


پی سپر کس مکن این کشته را
بازمده سر بکس این رشته را.

نظامی .


پی سپر جرعه ٔ میخوارگان
دستخوش بازی سیارگان .

نظامی .


زین غم به اگر غمین نباشی
تا پی سپر زمین نباشی .

نظامی .


تنی چند را پی سپر کرد باز
نشد پیش او هیچکس رزمساز.

نظامی .


گل هر مرغزار پی سپرست
مرغزار قرنفل آن دگرست .

نظامی .


بلندی داده خاک پی سپر را
چو فرزند خلف نام پدر را.

؟ (از آنندراج ).


ماه و اختر گهر سلک تو باد
لوح خور پی سپر کلک تو باد.

؟ (از فرهنگ ضیاء).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۱ ثانیه
پی سپر شدن . [ پ َ / پ ِ س ِ پ َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) (... راهی )؛ محل عبور واقع گردیدن . پیموده شدن : حافظ سر از لحد بدرآرد بپایبوس گر خاک او بپا...
پی سپر کردن . [ پ َ / پ ِ س ِ پ َک َ دَ ] (مص مرکب ) پی سپار کردن . با پای رفتن . از روی آن گذشتن : پی سپر کردن راهی را؛ پا سپر کردن . پیمودن آ...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.