اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

پی کردن

نویسه گردانی: PY KRDN
پی کردن . [ پ َ / پ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پی کردن چیزی یا کسی یا فکری را تعقیب کردن آن . دنبال کردن آن . تعاقب کردن آن : وانچه زو درگذشته هم نگذاشت
یا پی اش کرد، یا پی اش برداشت .

نظامی .


شد غلام ملک به می خوردن
بشدنداز پی اش به پی کردن .

اوحدی .


دزد گریخت و ما او را پی کردیم . اگر شما شعبه ٔ ریاضی را پی کرده بودید حالا یکی از بزرگان علم ریاضی بودید.
|| مداومت کردن به . استمرار داشتن در. || عقر. (دهار). با شمشیر بیک ضربت پی ستوری یا جز آن را بریدن . با یک ضربت پی مردی یا حیوانی افکندن . بیک زخم پای او را جدا کردن از قلم . قلم کردن پای . بضربتی پی اسب و مانند آن را جدا کردن . بریدن عرقوب ۞ :
دگر مَرکَبان را همه کرد پی
بشمشیر ببرید بر سان نی .

فردوسی .


خیارگان صف پیل آن سپه بگرفت
نفایگان را پی کرد و خسته کرد و نزار ۞ .

فرخی .


چو شهرو نامه بگشادو فروخواند
چو پی کرده خر اندر گل فروماند.

فخرالدین اسعد (ویس و رامین ).


ایزد به بهشت وعده ما را می کرد
اندر دو جهان حرام می را کی کرد
مردی بعرب اشتر حمزه پی کرد
پیغمبر ما حرام می بر وی کرد.

(منسوب به خیام ).


هر چهارپای که یافتند بر در سرای مقتدر پی کردند. (مجمل التواریخ و القصص ).
از حسد فتح تو خصم تو پی کرد اسپ
همچو جحی کز خدوک چرخه ٔ مادر شکست .

انوری .


شاه راه شرع را بر آسمان علم جوی
مرکب گفتار پی کن چنگ در کردار زن .

سنائی .


چو در پیلپایی قدح می کنم
بیک پیلپا پیل را پی کنم .

نظامی .


وز بسی تن که تیغ پی میکرد
زهره صفرا و زهره قی میکرد.

نظامی .


نهنگی که او پیل را پی کند
از آهو بره عاجزی کی کند.

نظامی .


سپاهی که اندیشه را پی کند
چو کوهه زند کوه ازو خوی کند.

نظامی .


اگر طالبی کاین زمین طی کنی
نخست اسب باز آمدن پی کنی .

سعدی .


پی کردن بچه ٔ ناقه ٔ صالح ، عقر آن . کسف ؛ پی کردن شتر. (تاج المصادر بیهقی ). الصق بعرقوب بعیره و ساقه ؛ پی کرد شتر را. هلال ؛ آنچه بدان خر را پی کنند. (منتهی الارب ). || عاجز کردن وبی رفتار کردن . (غیاث ).
|| راندن . بیرون کردن . دور کردن :
ساغری چندچون ز می خوردند
شرم را از میانه پی کردند.

نظامی .


- پی کردن امید ؛ کنایه از ناامید شدن باشد. (برهان ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۴ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۶ ثانیه
پی کردن . [ پ َ / پ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) عقر. (تاج المصادر بیهقی ). قطع کردن وتر عرقوب ستور. بریدن عصب بالای پاشنه . پی زدن . پی بریدن : افح...
پی سر کردن . [ پ َ / پ ِ س َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دست بسر کردن . از سر باز کردن .
پی غلط کردن . [ پ َ / پ ِ غ َ ل َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) محو کردن و برهم زدن نقش پا تا کسی پی نبرد. علامات کار خود را مخفی کردن تا کسی سر از آ...
پی کور کردن . [ پ َ / پ ِ کو ک َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از بی نشان شدن . (برهان ). || پی گم کردن ، مقابل پی بردن (انجمن آرا). || محو کردن ...
پی سپر کردن . [ پ َ / پ ِ س ِ پ َک َ دَ ] (مص مرکب ) پی سپار کردن . با پای رفتن . از روی آن گذشتن : پی سپر کردن راهی را؛ پا سپر کردن . پیمودن آ...
پی پر کردن . [ پ َ / پ ِ پ ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) قوی شدن کره ٔ خر و اسب و توانا شدن برای سواری .
پی گم کردن . [ پ َ / پ ِ گ ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) ایز گم کردن . رد اثر. پوشیدن اثر پای : چرا مرکبم را نیفتاد سم چرا پی نکردم درین راه گم . نظ...
پی جوئی کردن . [ پ َ / پ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کاوش کردن . تجسس کردن . || ایز جستن . رد پای کسی را برداشتن .
پی جوری کردن . [ پ َ / پ ِ ک َ دَ ](مص مرکب ) پی جوئی کردن . رجوع به پی جوئی کردن شود.
پی ریزی کردن . [ پ َ / پ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تأسیس کردن . بنیاد نهادن . پی افکندن . اساس نهادن .
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.