اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

تاریخ قدیم

نویسه گردانی: TARYḴ QDYM
تاریخ قدیم . [ خ ِ ق َ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ۞ درباره ٔ ادواری از ازمنه ٔ بسیار قدیم بحث می کند. تاریخ قدیم به انقراض امپراطوری روم غربی بسال 476 م . و بعقیده ٔ برخی دیگر بمرگ «تئودوسیوس » ۞ بسال 395 م . خاتمه می یابد. || تاریخ فرس قدیم ، تاریخ یزدگردی . تقی زاده در گاه شماری آرد:... آنچه امروز به اسم تاریخ فرس قدیم و سال قدیم پارسیان یا فرس در تقویم ها ثبت می گردد و ماههای آنرا برای تمیز از ماه های تاریخ جلالی بلفظ «قدیم » تردیف می کنند و در دوره ٔ اسلامی همیشه در سالهای تاریخ یزدگردی استعمال شده و میشود همان گاه شماری است که درایران قبل از اسلام و اقلاً در عهد ساسانیان معمول بوده ... (گاه شماری ص 40). رجوع به تاریخ یزدگردی شود.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۳ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۵ ثانیه
تاریخ قبط قدیم . [ خ ِ ق ُ طِ ق َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به تاریخ مصر قدیم شود.
تاریخ مصرقدیم . [ خ ِ م ِ رِ ق َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون در ذیل کلمه ٔ تاریخ آرد: و از آن جمله تاریخ قبط قدیم...
تاریخ اوستایی قدیم . [ خ ِ اَ وِ یی ِ ق َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آقای تقی زاده در گاه شماری آرند: اولین شکل گاه شماری که از آن (قمری کب...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.