اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

حرف صفت

نویسه گردانی: ḤRF ṢFT
حرف صفت . [ ح َ ف ِ ص ِ ف َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شمس قیس گوید: دال و الف و راء است که در اواخر بعضی اسامی معنی صفت دهد، چنانکه آبدار و تابدار و پایدار و همچنین جاندار و پرده دار و راه دار. (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 168). رجوع به «دار» شود. و نیز در جای دیگر گوید: نون و الف و کافی است که در اواخر اسماء معنی نعت دهد، چنانکه غمناک و سهمناک ، و گویند این جامه ای پرزناکست و خاکی ریگ ناکست . (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 173). و رجوع به «ناک » شود. و نیز در عنوان «حرف صفت و جمع و تعدیت و اضافت و توقیت » گوید: الف و نونی است که در اواخرافعال معنی اتصاف دهد به صفاتی مانند افعال ، چنانکه خندان و گریان و افتان و خیزان . و در اواخر اوامر صحیحه ، فایده ٔ تعدیت دهد، چنانکه بخندان و بگریان و برخیزان و برسان . و در صیغ اضافت فایده ٔ جمع دهد، چنانکه اسبم و اسبمان ، اسبت اسبتان ، اسبش اسبشان ، و در اواخر اوقات و ازمنه معنی توقیت دهد، چنانکه سحرگاهان و بامدادان و ناگاهان و بیگاهان ، و حرف جمع چون موصول به هاء بیان حرکت شود معنی لیاقت و مشابهت دهد، چنانکه مردانه و پادشاهانه و بزرگانه . (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 175). و رجوع به «ان » شود. و نیز همو در عنوان حرف نعت آرد: میم و نون و دالی است که در اواخر صفات به معنی نعت باشد، چنانکه دانشمند و حاجتمند و هنرمند و دردمند. و نزدیک بدین معنی [ است «وند» در ] خداوند و خویشاوند و پاوند یعنی بند که برپای نهند، و آوند خنور آب را گویند، و همانا در اصل آب وند بوده است . (المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 164). رجوع به «وند» و «مند» شود. و نیز در عنوان حرف صفت و فاعل گوید: الفی است که در پایان کلمه معنی فاعلیت دهد، چنانکه دانا، بینا... و در پایان صفات معنی اتصاف را دهد، چون زیبا، شکیبا... (المعجم ص 154).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.