اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

دانه دان

نویسه گردانی: DʼNH DʼN
دانه دان . [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) تخم دان . ظرفی و جایی باشد که غله و دانه در آن کنند. (برهان ). جای جو و گندم و غیره . کندو. کندوله . || زمینی راگویند که در آن تخم کاشته باشند. (برهان ). || زمینی که در آن شاخهای درخت فروبرند تا سبز شودو از آنجا بجای دیگر نقل نمایند. (برهان ). خزانه . موضعی که در آن تخم بسیار کاشته باشند تا چون نهال شود بجای دیگر برند و بنشانند و آنرا تخم دان نیز گویند. (از انجمن آرا). در عرف هند آنرا پیری خوانند. (آنندراج ). || (ص مرکب ) دانه دانه . (برهان ). پریشان و پراکنده . (برهان ). مخفف دانه دانه و لهذا به معنی پریشان و پراکنده هم مستعمل می شود :
بدسگال جاه تو بادا چو گندم کفته سر
چون کرنج دانه دان از دیدگان بگشوده اشک .

سوزنی .


خرمن مه را چو سوخت ز آتش تیغ آفتاب
خوشه ٔ پروین چو اشک ریخت فرو دانه دان .

سیف اسفرنگی (از آنندراج ).


واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.