اجازه ویرایش برای همه اعضا

مخزن الادویه و تذکرة اولی النهی

نویسه گردانی: MḴZN ʼLADWYH W TḎKR ʼWLY ʼLNHY
مخزن الادویه و تذکرة اولی النهی
محمد حسین ابن محمد هادی عقیلی
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ع‍رف‍ن‍ا ب‍ن‍ف‍س‍ه‌ و ه‍دان‍ا ب‍ح‍م‍ده‌ و ج‍ع‍ل‍ن‍ا م‍ن‌ ام‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ و ش‍ع‍ب‍ه‌ ول‍ی‍ه‌...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ف‍ص‍ل‌ال‍ی‍اآ م‍ع‌ ال‍ی‍اآ ی‍ی‍ر ک‍وک‍ی‌ اس‍م‌ ت‍رک‍ی‌ ج‍ز راس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ف‍ارس‍ی‌ زردک‌ ن‍ام‍ن‍د ی‍ی‍لان‌ اودی‌ اس‍م‌ ت‍رک‍ی‌ ه‍ل‌ اس‍ت‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ه‌ از طب‍ی‍ب‍ان‌ زم‍ان‌ ب‍وده‌ و در خ‍ان‍دان‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍دن‍ی‍ا آم‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍طب‌ س‍ر و ک‍ار داش‍ت‍ه‌ان‍د. ب‍ر ح‍س‍ب‌ ام‍ی‍ر م‍ی‍رم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ه‌ م‍رش‍د و م‍ع‍ل‍م‌ او ب‍وده‌ اب‍ت‍دا ک‍ت‍اب‍ی‌ در ف‍ن‍ون‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌ طب‌ ب‍ع‍رب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د پ‍س‌ از آن‌ ب‍ه‌ ام‍ر ه‍م‍ان‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍طال‍ب‌ ای‍ن‌ ق‍راب‍ادی‍ن‌ را ب‍ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‌ن‍گ‍ارد و آن‌ را از ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ طب‍ی‌ چ‍ن‍د ک‍ه‌ ن‍ام‌ ه‍م‍ه‌ آن‍ه‍ا در م‍ق‍دم‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍اده‌ و چ‍ن‍د ت‍ذک‍ره‌ ه‍ن‍دی‌ و ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ م‍ی‍ر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍م‌ م‍ی‌آورد و س‍ران‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در دو م‍ق‍ال‍ت‌ ب‍ش‍رح‌ زی‍ر م‍ی‍ش‍ودم‍ق‍ال‍ت‌ اول‌: در ادوی‍ه‌ م‍ف‍رده‌ ک‍ه‌ ت‍ذک‍ره‌ م‍ی‌ن‍ام‍ن‍د و م‍ق‍ال‍ت‌ دوم‌: در ادوی‍ه‌ م‍رک‍ب‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍راب‍ادی‍ن‌ م‍ی‌خ‍وان‍ن‍د. ض‍م‍ن‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ان‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر چ‍ه‍ارده‌ ف‍ص‍ل‌ اس‍ت‌ در ب‍ی‍ان‌ دوا و غ‍ذا و اع‍م‍ار ب‍ع‍ض‍ی‌ اغ‍ذی‍ه‌ و پ‍اره‌ای‌ اص‍طلاح‍ات‌ طب‍ی‍ه‌:. ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ی‌گ‍وی‍د در ق‍راب‍ادی‍ن‌ س‍ع‍ی‌ ب‍ر آن‌ رف‍ت‍ه‌ ک‍ه‌ اخ‍ذ م‍طال‍ب‌ آن‌ س‍ه‍ل‌ ال‍وص‍ول‌ ب‍اش‍د و ن‍ی‍ز ن‍ام‌ ادوی‍ه‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ ح‍روف‌ ت‍ه‍ج‍ی‌ ب‍ی‍ای‍دآغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ع‍رف‍ن‍ا ب‍ن‍ف‍س‍ه‌ و ه‍دان‍ا ب‍ح‍م‍ده‌ و ج‍ع‍ل‍ن‍ا م‍ن‌ ام‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ و ش‍ع‍ب‍ه‌ ول‍ی‍ه‌...,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ف‍ص‍ل‌ال‍ی‍اآ م‍ع‌ ال‍ی‍اآ ی‍ی‍ر ک‍وک‍ی‌ اس‍م‌ ت‍رک‍ی‌ ج‍ز راس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ف‍ارس‍ی‌ زردک‌ ن‍ام‍ن‍د ی‍ی‍لان‌ اودی‌ اس‍م‌ ت‍رک‍ی‌ ه‍ل‌ اس‍ت‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ه‌ از طب‍ی‍ب‍ان‌ زم‍ان‌ ب‍وده‌ و در خ‍ان‍دان‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍دن‍ی‍ا آم‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍طب‌ س‍ر و ک‍ار داش‍ت‍ه‌ان‍د. ب‍ر ح‍س‍ب‌ ام‍ی‍ر م‍ی‍رم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ه‌ م‍رش‍د و م‍ع‍ل‍م‌ او ب‍وده‌ اب‍ت‍دا ک‍ت‍اب‍ی‌ در ف‍ن‍ون‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌ طب‌ ب‍ع‍رب‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د پ‍س‌ از آن‌ ب‍ه‌ ام‍ر ه‍م‍ان‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍طال‍ب‌ ای‍ن‌ ق‍راب‍ادی‍ن‌ را ب‍ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‌ن‍گ‍ارد و آن‌ را از ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ طب‍ی‌ چ‍ن‍د ک‍ه‌ ن‍ام‌ ه‍م‍ه‌ آن‍ه‍ا در م‍ق‍دم‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ آم‍اده‌ و چ‍ن‍د ت‍ذک‍ره‌ ه‍ن‍دی‌ و ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ م‍ی‍ر م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍م‌ م‍ی‌آورد و س‍ران‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر در دو م‍ق‍ال‍ت‌ ب‍ش‍رح‌ زی‍ر م‍ی‍ش‍ودم‍ق‍ال‍ت‌ اول‌: در ادوی‍ه‌ م‍ف‍رده‌ ک‍ه‌ ت‍ذک‍ره‌ م‍ی‌ن‍ام‍ن‍د و م‍ق‍ال‍ت‌ دوم‌: در ادوی‍ه‌ م‍رک‍ب‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍راب‍ادی‍ن‌ م‍ی‌خ‍وان‍ن‍د. ض‍م‍ن‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ان‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر چ‍ه‍ارده‌ ف‍ص‍ل‌ اس‍ت‌ در ب‍ی‍ان‌ دوا و غ‍ذا و اع‍م‍ار ب‍ع‍ض‍ی‌ اغ‍ذی‍ه‌ و پ‍اره‌ای‌ اص‍طلاح‍ات‌ طب‍ی‍ه‌:. ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ی‌گ‍وی‍د در ق‍راب‍ادی‍ن‌ س‍ع‍ی‌ ب‍ر آن‌ رف‍ت‍ه‌ ک‍ه‌ اخ‍ذ م‍طال‍ب‌ آن‌ س‍ه‍ل‌ ال‍وص‍ول‌ ب‍اش‍د و ن‍ی‍ز ن‍ام‌ ادوی‍ه‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ ح‍روف‌ ت‍ه‍ج‍ی‌ ب‍ی‍ای‍د.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.