اجازه ویرایش برای همه اعضا

مفهوم مخالف

برداشتی بر عکس معنی یک جمله. مانند: ما ز یاران چشم یاری داشتیم. جمله مثبت است؛ ولی برداشتی که از آن می شود مخالف معنی ظاهری است که خود حافظ آن را در مصرع دوم چنین آورده است: خود غلط بود آن چه می پنداشتیم. همچنین این هنر در جایی به کار می رود که گوینده یا نویسنده ویژگی هایی را برای کسی یا چیزی نمایان می کند که مفهوم مخالف آن این است که آن ویژگی را از دیگری انکار می کند یا بر عکس. مانند شیوه ی کسی که وقتی می خواهد مشارکتی را با کسی بر هم بزند، به او می گوید: من هر چه اندیشیدم دیدم شایستگی شراکت با شما را ندارم زیرا من آدم درستی نیستم. مفهوم مخالف جمله این می شود که تو آدم درستی نیستی. ولی با این شیوه هم به شریک خود اهانت نکرده و خشم او را بر نینگیخته و هم به هدف خود رسیده است.'
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید