اجازه ویرایش برای همه اعضا

فرهنگ لغات و اصطلاحات ادبی فارسی انگلیسی

نویسه گردانی: FRHNG LḠAT W ʼṢṬLAḤAT ʼDBY FARSY ʼNGLYSY
فرهنگ لغات و اصطلاحات ادبی (مخصوص دانشجویان زبان و ادبیات فارسی) Literary terms Apollonian / Dionysian آپولوئی/ دیونوسی Arcadia آرکادیا Objective آفاقی/ عینی/ غیر شخصی Iron آیرون Irony آیرونی Verbal irony آیرونی کلامی یا طعنه rhetorical irony آیرونی بلاغی Structural irony آیرونی ساختاری یا وضعی Cosmic irony آیرونی تقدیر Romantic irony آیرونی رومانتیک Socratic irony آیرونی سقراطی Invention ابداع، بدعت، سلامه الاختراع Ambiguity; Plurisignation; Multiple meaning ابهام Ottava rima اوتاواریما Litotes اثبات یا نفی Poetic License اجازه شاعری، جواز شاعرانه Utopian Literature ادبیات آرمانشهر، ادبیات مدینه فاضله Confessional Literature ادبیات اعترافی Dystopia Literature ادبیات بیمار گونه Literature of the Absurd ادبیات پوچی Propagandist; Thesis Literature ادبیات تبلیغی Didactic Literature ادبیات تعلیمی، ارشادی Fiction ادبیات داستانی Folk Literature ادبیات عامیانه Kenning ارداف Gnomic Verse ارسال المثل digression استطراد Metaphor استعاره Implicit metaphor استعاره مکنیه Mixed metaphor استعاره مختلط Dead-metaphor استعاره مرده Invocation استمداد Myth اسطوره Terseness اشاره؛ ایجاز قصرل Objective Correlative اشتراک عینی Polyptoton; paragmenon; nomination اشتقاق؛ اقتضاب Epanorthosis اضراب Circumlocution; Periphrasis اطناب Parenthesis اعتراض؛ جمله معترضه Leonine rhyme اعنات، لزوم مالایلزم Hyperbole; Understatement اغراق Contrast افتنان Legend افسانه fable افسانه تمثیلی Apostrophe التفات، خطاب شاعرانه Inspiration الهام Decadence انحطاط Humanism انسان باوری، اومانیسم subjective انفسی، ذهنی، شخصی Illusion انگارش، توهم New Humanism اومانیسم نو Brachiology ایجاز Rhythm ایقاع، ریتم Rising Rhythm ایقاع فرازی falling Rhythm ایقاع فرود آینده Imagism ایماژیسم Equivoque ایهام flashback بازگشت به گذشته Deuteragonist بازیگر دوم، شخصیت دوم Tritagonist بازیگرسوم، شخصیت سوم Archaism باستانگرائی Ballad بالاد، ترانه Crisis بحران Acatalectic بحرسالم، وزن سالم Catalectic; Hypercatalectic بحر مزاحف Antithesis برابرنهاده Ivory Tower برج عاج Refrain برگردان،‌ترجیح Amplification بسط Original بکر، بدیع Rhetorics بلاغت، علوم بیانی Motif بن مایه Expressionism بیانگری، اکسپرسیونیسم Verse بیت Purple-patch بیت الغزل، شاه بیت parnassianism پارناس، مکتب Slice of life Tranch de vie پاره زندگی Stanza; stave پاره شعر Spenserian stanza پاره شعر اسپنسری Chaucerian stanza, Rhyme Royal پاره شعر چاسری؛ رایم رویال Surprise Ending پایان بندی غیر منتظره Foot پایه ، رکن Curtain پرده Act پرده نمایش Plot پیرنگ Subplot پیرنگ فرعی impressionism تأثری، امپرسیونیسم Crown of sonnets تاج غزلواره، تاج سانه Analysis تجزیه Epiphany تجلی Annotation تحشیه Mimesis تحییل،‌محاکات Epitrope تدارک association تداعی Paragoge تذنیب tragedy تراژدی Revenge tragedy; Tragedy of blood تراژدی انتقام، تراژدی خونبار Domestic tragedy تراژدی خانوادگی Senecan tragedy تراژدی سنکائی tragicomedy تراژدی کمدی Song ترانه، تصنيف Folk songs ترانه های عامیانه Nursery rhymes ترانه های کودکان Apocope ترخیم Terza Rima ترزاریما trilogy تریلوژی،تراژدی سه تائی catharsis تزکیه Comic relief تسکین کمیک Paromologia تسلیم Tashbib; Nasib تشیب، نسیب simile تشبیه Absolute simile تشبیه مطلق Conditional simile تشبیه مشروط Implicit simile تشبیه مضمر Metaphorical simile تشبیه کنایه (با لکنایه) equivalent simile تشبیه تسویه یا مزدوج Preferential simile; comparative simile تشبیه تفضیل Antithetical simile تشبیه عکس Epic simile تشبیه حماسی، تشبیه روانی Personification; prosopopeia تشخیص Oxymoron تضاد و طباق Implication تضمین innuendo تعریض Passion play تعزیه Merismus تقسیم Scansion تقطیع Imitation تقلید palilogy تکرار، تکریر Interior Monologue تک گویی درونی dramatic Monologue تک گویی نمایشی Mannerism تکلف، التزام Allusion تلمیح Allegory تمثیل Prolepsis تمهید مقدمه Cacophony تنافُر paradox تناقض ظاهری، شَطح Conglobation تنسیق الصفات، حسن نسق Acrostic توشیح، مُوشَح Enjambment=Run-on-tines توقیف معانی، تواتُر sarcasm تَهَکُم The theatre of the Absurd تئاتر پوچی Epic theatre تئاتر روایتی، حماسی Tercet; triplet ثلاثه Dissociation of sensibility جدائی حس پذیری Stream of consciousness جریان سیال ذهن Aestheticism جمال گرایی Zeugma جمع Abstract جمله معنی Pun; Paronomasia جناس Alliteration جناس آوائی، جناس مُحَرَّف Consonance جناس صامت یا مصمّت Assonance جناس مصوت Angry Young Men جوانان خشمگین Ballad; ode چکامه، چامه Four levels of Meaning چهارلایه معنائی Riddle چیستان، لغز Episode حادثه مستقل Soliloquy حدیث نفس، خودگویی Elision; lipogram حذف Parataxis حذف روابط synesthesia حس آمیزی Sensibility حس پذیری Euphemism حُسن تعبیر conceit حُسن تعلیل، مجاز بعید Decorum حُسن تناسب Pleonasm حَشو (Pleonasm) حشوقبیح Mediocre pleonasm حشو متوسط pleonasm حشو ملیح Verisimilitude حقیقت نمایی، حقیقت مانندی Anecdote حکایت لطیفه وار Maxim حکمت، پند،‌اندرز Epic حماسه Argument خلاصه داستان Sincerity خلوص Autotelic خوبسند Spontaneity خودجوشی، بی اختیاری Image خیال، تصویر Dadaism دادائیسم Story داستان Long short story داستان بلند Science fiction داستان علمی Short story داستان کوتاه Short Short story داستانک Aside در خلوت Suspense دروائی، هول ولا، حالت تعلیق Empathy درون حسّی Theme درون مایه، مضمون Intrigue دسیسه، توطئه Connotation دلالت الزامی Onomatopoeia دلالت ذاتی، تسمیه تقلیدی Denotation دلات مطابقه Carpe diem دَم غنیمتی Quatrain دوبینی Elizabethan Age دوران الیزابت Tudor period دوران تیودور Caroline period دوران چارلز Renaissance دوران رنسانس، نوزائی Dithyramb دینی رامب، رقص جهنده Internal evidence ذات شهودی Narrator راوی Fallible, Unreliable Narrator راوی اغفالگر Unintrusive ; Impersonal Narrator راوی بی طرف Self-Conscious Narrator راوی خود آگاه Intrusive Narrator روای دخیل، روای دخالتگر Voice رأی Rubai رباعی Epanastrophe رد الصَدرالی العَجُز Metabole; serpentine verse رد العَجُزالی الصَدر The sublime رفعت Novel رمان Novel of sensibility; sentimental Novel رمان احساسیگرانه Confessional Novel رمان اعترافی Historical Novel رمان تاریخی Thesis, Propaganda Novel رمان تبلیغی Romanticism رمانتیسم، مکتب رمانتیک Stream of consciousness Novel رمان جریان سیّال ذهن Novel of incident رمان حادثه ای Psychological Novel رمان روانشناختی Novel of the soil رمان زمین Romance رُمانس، منظومه های رزمی (Medieval romance) رمانس های قرون وسطی Saga Novel رمان ساگا، رمان فامیلی Bildungsroman;Erziehungsroman رمان کمال Short Novel رمان کوتاه Gothic Novel رمان گوئیک Regional Novel رمان ناحیه ای Picaresque Narrative روایت پیکارسک Letter Narration روایت مراسله ای، نامه ای Diary Narration روایات یادداشت گونه Enlightenment روشنگری realism رئالیسم، واقع نمایی Point of View=viewpoint زوایه دید Internal point View زاویه دید درونی Exposition زمینه چینی نمایشی Great Chain of Being زنجیره بزرگ هستی Biography زندگینامه Autobiography زندگینامه شخصی Black Humor زهرخند، تلخ خند، شوخی سیاه Structure ساختار، ساختمان Cord سبب Style سَبْک Riming prose سجع Mock Epic سُخره حماسه Alazon; Braggart Soldier ;Braggadoccio سرباز لاف زن Plagiarism سرقت ادبی، وام گیری Hymn سرود Alexandrine سطر اسکندری Invective سَقَط، دشنام Sonnet sequence سلسله غزلواره، سلسله سانه Symbolism سمبولیسم، مکتب Amoebean, Stichomythia سئوال و جواب Surrealism سوررئالیسم Dirge ;Threnody; Monody سوکنامه Pathetic fallacy سوء تعبیر احساساتی Affective fallacy سوء تعبیر تلقینی Intentional fallacy سوء تعبیر غَرَضی Ut Pictura Poesis شباهت شعر و نقاشی Pseudo- Statement شبه خبر Character شخصیت Protagonist شخصیت اصلی Characterization شخصیت پردازی Allegorical Character شخصیت تمثیلی Stock Character شخصیت قراردادی Antagonist شخصیت مخالف Symbolic Character شخصیت نمادین Type Character شخصیت نوعی Poetry, Poem شعر Free Verse, Vers Libre شعر آزاد Echo Verse شعرپژواکی Anacreontic Verse شعرخمری، خمربات Narrative Verse شعر روایتی Blank Verse شعرسپید Lyric شعرغنائی، تغزّلی Metaphysical Poetry شعر متافیزیک، شعر مابعدالطبیعه Macaronic Verse شعر مختلط Abstract Poem شعر معنی Graveyard School of Poetry شعر مکتب گورستان Asynartete شعر ملّوان یا ذوبحرین Occasional Verse شعر مناسب Prose Poem شعر منثور Pattern Poem شعر نگاشتی، نگاشته Complaint شکوائیه Local Colour صبغه محلی، بومی Setting صحنه، صحنه پردازی Scene; stage صحنه نمایش Epithet صفت هنری Homeric Epithet صفت هنری هومری Embellishment صنایع بدیع Archetype صورت اَزلی Anti-Hero ضد قهرمان Accent ضرب، تکیه (word accent) تکیه(ضرب) کلامی (rhetorical accent) تکیه(ضرب) بلاغی (metrical accent) تکیه(ضرب) وزنی Sketch طرح Rhyme Scheme طرح قافیه Avant- Garde طلایه دار Satire طنز Hebraism- Hellenism عبرانیّت- یونانیّت Apodioxis عتاب Poetic Justice عدالت ادبی Prosody عروض Augustan Age عصر آگوست Age of Sensibility عصر احساسیگری Byzantine Age عصربیزانس Jacabean Age عصرژاکوب Antimetabole عکس Aesthetics علم الجمال، علم زیباشناسی Rhetorical Figures= Figures of Speech علم معانی Action عمل داستانی Hubris غرور،‌نخوت Ghazal غزل Idyll غزل روستایی Sonnel غزلواره، سایه ، سانت Spenserian sonnet غزلواره یا سانه اسپنسری Shakespearean sonnet غزلواره یا سانه شکسپیری Miltonic Sonnet غزلواره یا سانه مپلتونی Bombast غُلوُ Lament غمنامه Fabliau فابلیو Catastrophe فاجعه،‌مصیبت stay فاصله Aesthetic Distance فاصله زیبا شناختی Monostich فرد Atmosphere ; Mood ;Ambience فضا و رنگ Humor, Humour فکاهه Rhyme ; Rime قافیه End – Rhyme قافیه اصلی Eye- Rhyme قافیه خطی یا چشمی Internal Rhyme قافیه درونی Triple Rhyme قافیه سه بخشی Perfect Rhyme قافیه طبیعی Masculine Rhyme قافیه مذکر Slant Rhyme ; Synthetic Rhyme قافیه مصنوع Feminine Rhyme قافیه مؤنث Para Rhyme ; Imperfect Rhyme قافیه ناقص from قالب Organic Form قالب زنده Convention قرارداد- سنت Tale قصه، حکایت Folk Tale قصه عامیانه Qasida ; Ode قصیده Irregular ode قصیده بی قاعده، آزاد Horatian ode قصیده هوراسی Fragment قطعه Chiasmus قلب Tragic Hero قهرمان تراژدی Caricature کاریکاتور Discovery ; Anagnorisis کشف، وقوف Conflict کشمکش Classicism کلاسیک، مکتب Aphorisms کلمات قصار Universality کلیّت و جامعیت Comedy کمدی Sentimental Comedy ; Comedy of Sensibility کمدی احساساتی، کمدی احساسیگرانه Comedy of Humours کمدی خلقیات؛ طبایع Comedy of Manners کمدی رفتارها، اطوارها Romantic Comedy کمدی رمانتیک Old Comedy کمدی قدیم Middle Comedy کمدی میانه Neo Comedy کمدی نو Metonymy کنایه Nemesis کیفر Medievalism گرایش به قرون وسطی Denouement گره گشائی Transition گریز گاه Dialogue گفتگو Eclogue گفتگوی شبانان Latinism لاتینیسم Lullaby لالائی Tone لَحن Epanados لَف و نَشر Farce لودگی Bomolochos ; Clown لوده، دلقک Philistine مادی گرا و بی فرهنگ Primitivism مبدأ گرایی،‌بدوی گرایی، بازگشت به اصل Exemplum مَثَل Proverb ; Adage مَثَل سائر، ضرب المثل Couplet- poem مثنوی Figurative Language مَجاز Synecdoche مجاز مرسل، علاقه Asterism مدح شبیه به ذم Panegyric ; Encomiastic Verse مدیحه Congeries مراعات نظیر Death- elegy مرثیه، رثاء Pastoral Elegy مرثیه شبانی Couplet مزدوجه Heroic Couplet مزدوجه حماسی Multiple- poem مسمَط Wit ; witticism مطایبه،‌مطابیت Tail – rhyme مستزاد Opening- verse مَطلع Absolutism مطلق باوری Concrete Universal مطلق عینی Boasting Poem مفاخره Maqama مقامه Ending- Verse مقطع Patch- work ملّمع Melodrama ملودرام Debate ; Dialogue مناظره Chicago Critics منتقدان شیکاگو Parallelism موازنه، مماثله Interlude میان پرده Anachronism نابهنگام گرائی Naturalism ناتورالیسم Novella ناخودآگاه قومی Novelette ناولت Prose نثر (demonstrative) نثر خطای (historical) نثر تاریخی (fictional) نثر داستانی (didactic) نثر تعلیمی Poetic prose نثر شاعرانه Polyphonic Prose نثر موسیقایی Bin seances. Les نزاکت ادبی Relativism نسبیت باوری Burlesque نظیره سازی Euphony نغمگی، روانی Persona نقاب، پرسونا Dues ex Machina نقاله خدایان Literary Criticism نقد ادبی Expressive Criticism نقد بیانی Impressionistic Criticism نقد تاثری Mimetic Criticism نقد تخییلی Pragmatic Criticism نقد عملی Objective Criticism نقد غیر شخصی، نقد بیطرف Practical; Applied Criticism نقد کاربردی textual Criticism نقد نصّی theoretical Criticism نقد نظری New Criticism نقد نوین Climax نقطه اوج Hamartia; Tragic Flaw نقیصه تراژیک parody نقیضه، جواب Symbol نماد drama نمایش، درام Morality play نمایش اخلاقی Closet Drama نمایش خواندنی Pastoral Drama نمایش شبانی Folk Drama نمایش عامیانه Heroic Drama نمایش قهرمانی Mystery and Miracle play نمایش مذهبی Historical play نمایشنامه تاریخی Problem play نمایشنامه گرهگین Automatic Writing نوشتن خود بیخودی Genre نوع ادبی Neo-Classicism نوکاسیک، مکتب Nouvelle نوول Reversal ; Peripety واژگونی Portmanteau word واژه مزدوج Peg وتد Unity وحدت Three Unities وحدت های سه گانه The Noble Savage وحشی ارجمند، وحشی شریف Meter وزن، بحر Accentual Meter وزن ضربی Quantitative Meter وزن کمی Syllabic Meter وزن هجائی Chronicle وقایع نگاری Caesura وقفه Agroikos هالو Haiku هایکو Syllable هجاء، بخش lampoon هجو Freytag's pyramid هرم فریتاگ Sympathy همحسی Chorus همسرایان Art for Art's sake یوفیوزم Euphuism یونانیت Addison, Joseph آدیسون، ژوزف Aesop (6 Cent. B. G ازوپ Albee, Edward (1928) آلبی، ادوارد Aldington, Richard (1892-1962) آلدینگتون، ریچارد Alexis آلکسیس Abcedarius acrostic موشح ابجدی (نک، توشیح) Absolute simile تشبیه صریح(نک، تشبیه) Absolutism مطلق باوری Abstract جمله معنی Abstract poem شعر معنی Acatalectic بحرسالم، وزن سالم Accent ضرب، تکیه Accentual meter وزن ضربی Acrostic توشیح، موشح Act پرده نمایش Action عمل داستانی Adage مثل سائر (ضرب المثل) Adnomination اشتقاق، اقتضاب Aesthetic distance فاصله زیبا شناختی Aesthetics علم الجمال، علم زیباشناسی Aestheticism جمال گرائی Affective fallacy سوء تعبیر تلقینی Age of Reason عصر خرد (نک، نوکلاسیک) Age of sensibility عصر احساسیگری Agroikos هالو alazon سرباز لاف زن Alexandrine سطر اسکندری Alienation effect فاصله گذاری (نک. فاصله زیباشناختی) Allegorical character شخصیت تمثیلی Allegory تمثیل Alliteration جناس آوائی، جناس محرّف allusion تلمیح Alphabetical acrostic موشح ابجدی( نک. توشیح) Ambience فضا و رنگ Ambiguity ابهام Amoebean سوال و جواب amphibology (نک. ابهام) Amphiboly (نک. ابهام) amplification بسط Anachronism نابهنگام گرائی Anacreontic verse شعر خمری، خمریات Anagnorisis کشف و وقوف Anagram قلب بعض (نک. قلب) Analysis تجزیه Anaphora رد الصدر (نک. تکرار) Adnominatio اشتقاق Anecdote حکایت لطیفه وار Angry Young Men جوانان خشمگین Annal سالنامه (نک. نثر) Annotation تحشیه Antagonist شخصیت مخالف Anti- hero ضد قهرمان Antimetabole عکس Antistrophe واگردان(نک. قصیده پینداری) Antistrophe برابر نهاده Antithetical simile تشبیه عکس (نک. تشبیه) Aphorisms کلمات قصار Apocope ترخیم Apodioxis عتاب Apollonian آپولوئی Apostrophe التفات، خطاب شاعرانه Applied criticism نقد کاربردی Arcadia آرکادیا Archaism باستانگرایی Archetype صورت ازلی Archilochian آرخی لوخی (نک. شعر ملون) Argument خلاصه Art for art's sake هنر برای هنر Aside در خلوت Association تداعی association of ideas تداعی معانی (نک. تداعی) Assonance جناس مصوّت Asterism مدح شبیه ذم Asynartete شعر ملون یا ذوبحرین Atmosphere فضا و رنگ Autobiography زندگینامه شخصی Automatic writing نوشتن خود بیخودی Autotelic خود بسند Avant- garde طلایه دار، پیشتاز Ballad چکامه، چامه، ترانه، تصنیف، بالاد Bien seances, les نزاکت ادبی Bildungsroman رمان کمال Biography زندگینامه Black humor زهرخند، تلخ خند، شوخی سیاه Bland verse شعر سپید Boasting poems مفاخره Bombast غلوّ Bomolochos لوده، دلقک Brachiology ایجاز Braggart soldier سرباز لاف زن Broken rhyme شعر مندرج (نک. توقیف معانی) Bucolic poetry شعر روستائی و شبانی Burlesque نظیره سازی Byzantine عصر بیزانس Cacophony تنافر Cadence (نک. ایقاع) Caesura وقفه Caricature کاریکاتور Carmen figuratum شعر عینی یاتجسمی(نک. شعرنگاشتی) Caroline period دوران چارلز Carpe diem دم غنیمتی Catalectic بحر مزاحف Catastrophe فاجعه Catharsis تزکیه Caude دنباله (نک. مستزاد) Caudate sonnet سانه مستزاد (نک. مستزاد) Cavalier شعرای درباری (نک. شکوائیه) Character شخصیت The character (نک. شخصیت) Characterization شخصیت پردازی Chaucerian stanza قافیه شاهی Chiasmus قلب، قلب کل Chicago critics منتقدان شیکاگو Choral character (نک. همسرایان) Chorus همسرایان Chronicle وقایع نگاری Chronicle play (نک. نمایشنامه تاریخی) Circumlocution اطناب Classicism مکتب کلاسیک Clown لوده، دلقک Climax نقطه اوج Closed- couplet مزدوجه بسته (نک. مزدوجه حماسی) Closet drama نمایش خواندنی Collective unconscious ناخودآگاه قومی (نک. اسطوره) Comedy کمدی Comedy of humours کمدی خلقیات؛ طبایع Comedy of manners کمدی رفتارها؛ اطوارها Comedy of sensibility کمدی احساسیگرانه، کمدی احساساتی Comic relief تسکین کمیک Commedia dell' arte کمدی دلارته، کمدی هنرمندان Comparative simile تشبیه تفضیل (نک. تشبیه) Complaint شکوائیه Complication پیچیدگی، وضعیت بغرنج(نک. هرم فریتاگ) Composite- tie ترکیب بند (نک. برگردان) Conceit حس تعلیل؛ مجاز بعید Concrete poem شعر عینی یاتجسمی (نک. شعرنگاشتی) Concrete universal مطلق عینی Conditional simile تشبیه مشروط (نک. تشبیه) Conflict کشمکش Confessional literature ادبیات اعترافی Confessional novel رمان اعترافی Congeries مراعات نظیر Conglobation تنسیق الصفات، حسن نسق Connotation دلالت الزامی Consonance جناس صامت یا مصمت Contrast افتنان Convention قرارداد، سنت Cord سبب Cosmic irony آیرونی تقدیر(نک. آیرونی) Couplet مزدوجه Couplet poem مثنوی Crisis بحران Cross- acrostic موشح جدولی یا متقاطع (نک. توشیح) Cross- alliteration جناس آوائی متقاطع (نک. جناس آوائی) Crown of sonnets تاج سانه، تاج غزلواره Curtain پرده Dadaism دادائیسم Dead-metaphor استعاره مرده Death elegy مرثیه، رثاه Debate مناظره Decadence انحطاط Decorum حسن تناسب Deism (نک. روشنگری) Demonstrative prose نثر خطایی (نک. نثر) Demotic style سبک عامیانه (نک سبک) denotation دلالت مطابقه Denouement گره گشایی Dues ex machina نقاله خدایان Deuteragonist بازیگر دوم، شخصیت دوم Dialogue گفتگو؛ مناظره Diary narrative روایات یادداشت گونه Didactic literature ادبیات تعلیمی، ارشادی Didactic prose نثر تعلیمی (نک. نثر) Digression استطراد Dionysian دیونوسی (نک. آپولوئی) Dirge سوکنامه Discovery کشف، وقوف Disillusion توهم زدائی (نک. انگارش) Dissociation of sensibility جدائی حس پذیری Dithyramb دیثی رامب، رقص جهنده Domestic tragedy تراژدی خانوادگی Double- plot پیرنگ دوتائی (نک پیرنگ فرعی) Drama نمایش، درام Dramatic monologue تگ گویی نمایشی dramatic persona نقاب نمایشی (نک. نقاب) Dramatic point of view زوایه دید نمایشی (نک. زوایه دید) Dynamic character شخصیت پویا (نک. شخصیت) Dynamis (نک. منتقدان شیکاگو) Dystopia literature ادبیات بیمارگونه Echo verse شعرپژواکی Eclogue گفتگوی شبانان Eiron آیرون Elision حذف Ellipsis ایجاز حذف (نک. ایجاز) Embelishment صنایع بدیع Emotional conflict کشمکش عاطفی (نک. کشمکش) Empathy درون حسی Encomiastic verse مدیحه Ending- verse مقطع End- rhyme قافیه اصلی Enjambment توقیف معانی، توانر Enlightenment روشنگری Epanalepsis (نک. تکرار) Epanastrophe ردالصدر الی العجز Epanodos لف و نشر Epanorthosis اضراب Epic حماسه Epic simile تشبیه حماسی، روائی Epic theater تئاتر روایتی، حماسی Epigram لطیفه، نکته Epiphany تجلی Episode حادثه مستقل Epistolary novel رمان مراسله ای (نک. روایت مراسله ای) Epistrophe (نک. تکرار) Epitaph سنگ نوشته (نک. مرثیه) Epithalamion (نک. شعر مناسبت) Epithet صفت هنری Epitrope تدارک Epizeuxis (نک. تکرار) Epode سکون (نک. قصیده پینداری) Equivalent simile تشبیه تسویه یا مزدوج (نک. تشبیه) Equivoque ایهام Erziehungsroman رمان کمال Ethos (نک . رأی) Euphemism حسن تعبیر Euphony نغمگی، روانی Euphuism یوفیوزم Eu pleonasm حشو ملیح (نک. حشو) Exemplum مَثَل Existentialism اصالت وجود، اگزیستانسیالیسم (نک. ادبیات پوچی) Explication تشریح Exposition زمینه چینی نمایشی Expressionism بیانگری، اکسپرسیونیسم Expressive criticism نقد بیانی External point of view زاویه دید بیرونی (نک. زاویه دید) Eye rhyme قافیه خطی یا چشمی Fable افسانه تمثیلی Fabliau فابلیو Fallible narrator راوی اغفالگر Falling rhythm ایقاع فرود آینده Farce لودگی Feminine ending پایان بندی مونث (نک. وزن) Feminine rhyme قافیه مونث Fiction ادبیات داستانی Figurative language مجاز Figure مجاز Figures of speech علم معانی Fin de siede پایان قرن (نک . انحطاط) First person narrator راوی اول شخص (نک. راوی) Flat character شخصیت ساده (نک. شخصیت) Flashback بازگشت به گذشته Folk drama نمایش عامیانه Folk literature ادبیات عامیانه Folklore (نک. ادبیات عامیانه) Folk songs ترانه های عامیانه Folk tale قصه عامیانه foot پایه، رکن Form قالب Four levels of meaning چهارلایه معنائی Four meanings of a poem مفاهیم چهارگانه شعر Fragment قطعه Frame story (نک. ادبیات اعترافی) Free- verse شعر آزاد Freytag's pyramid هرم فریتاگ Genre نوع ادبی Genre piece قطعه نوعی (نک. نوع ادبی) Ghazal غزل Gnomic verse ارسال المثل، ارسال المثلین Gothic novel رمان گوتیک Grave yard school of poetry شعر مکتب گورستان Great chain of being زنجیره بزرگ هستی Haiku هایکو Half- verse مصراع (نک. بیت) Hamartia نقیصه تراژدیک Head rhyme قافیه آغازی (نک. جناس آوائی) Hebraism عبرانیت Hellenism یونانیت (نک. عبرانیت) Hemistich مصراع (نک. بیت) Hero قهرمان (نک. شخصیت اصلی) Heroic couplet مزدوه حماسی Heroic drama نمایش قهرمانی Heroic tragedy تراژدی قهرمانی (نک. نمایش قهرمانی) Hieratic style سبک مصنوع (نک. سبک) Historical novel رمان تاریخی Historical prose نثر تاریخی (نک. نثر) History play نمایشنامه تاریخی Homeric epithet صفت هنری هومری Homostropic همپاره شعر (نک. قصیده هوارسی) Horatian ode قصیده هوراسی Hubris غرور، نخوت Humanism انسان باوری، اومانیسم Humor فکاهه Humour فکاهه Humour noir (نک. زهرخند) Hymn سرود Hymnal stanza پاره شعر سرود (نک. سرود) Hyperbole اغراق Hypercatalectic بحر مزاحف Hypotactic متصل (نک. وصل) Hypotaxis تبعیت Idyll غزل روستایی Illusion انگارش، توهم Image خیال, تصویر Imagery تصویرگری (نک. خیال) Imagism ایماژیسم Imitation تقلید Imperfect rhyme قافیه ناقص Impersonal narrator راوی بیطرف Implication تضمین Implicit metaphor استعاره مکنیه یا بالکتابه (نک. استعاره) Implicit simile تشبیه مضمر (نک. تشبیه) Implied author مؤلف ضمنی (نک. راوی) Impressionism تأثری, امپرسیونیسم Impressionistic criticism نقد، تأثری Incantation (نک. تکرار) Initial caesura وقفه آغازی یا ابتدائی (نک. وقفه) Innuendo تعریض Inspiration الهام Intentional fallacy سوء تعبیر غرضی Interior monologue تک گویی درونی Interior point of view زاویه دید درونی (نک. زاویه دید) Interlude میان پرده Internal evidence ذات شهودی Internal rhyme قافیه درونی Intrigue دسیسه، توطئه Intrusive narrator راوی دخیل Invective سقط، دشنام Invention ابداع, بدعت، سلامه الاختراع invocation استمداد Involvement (نک. فاصله زیباشناختی) Irony آیرونی Irregular ode قصیده بی قاعده، آزاد Ivory tower برج عاج Jacobean age عصر ژاکوب Judicial prose نثر قضائی و دادگاهی Kenning ارادف Kunstlerroman رمان هنرمند (نک. رمان کمان) Lament غمنانه Lampoon هجو Latinism لاتینیسم Legend افسانه Leonine rhyme اعنات، لزوم مالایلزم Letter narration روایت مراسله ای، نامه ای Limited omniscient point of view دانای کل محدود (نک. زاویه دید) Lipogram حذف Literary criticism نقد ادبی Literature of the absurd ادبیات پوچی Litotes اثبات یا نفی Local colour صبغه محلی, بومی Logogriph (نک. چیستان) Long short story داستان بلند Loose sentence جمله نامتناوب (نک. سبک) Lop- sided riming prose سجع مطرف (نک. سجع) Lullaby لالائی Lyric شعر غنائی، تغزل Macaronic verse شعر مختلط Mannerism تکلف، التزام Maqama مقامه Marginalia (نک. تحشیه) Masculine ending پایان بندی مذکر (نک. وزن) Masculine rhyme قافیه مذکر Maxim حکمت (پند، اندرز) Mechanic form قالب مکانیکی (نک. قالب) medial caesura وقفه میانی (نک. وقفه) medievalism گرایش به قرون وسطی Medial romance (نک . رمانس) Mediocre pleonasm حشو متوسط( نک. حشو) Melodrama ملودرام Memoir خاطرات (نک. نثر) Mental conflict کشمکش ذهنی (نک. کشمکش) Merismus تقسیم Metabole ردالعجر الی الصدر Metaphor استعاره Metaphorical تشبیه بالکنایه (نک. تشبیه) Metaphysical poetry شعر متافیزیک، شعر ماوراء الطبیعه Meter وزن، بحر Metonymy کنایه Metrical accent تکیه وزنی (نک. ضرب) Middle comedy کمدی میانه Miltonic sonnet غزلواره (سانه) میلتونی Mimesis تخییل، محاکات Mimetic criticism نقد تخییلی Miracle play نمایش معجزات (نک. نمایش مذهبی) Mixed metaphor استعاره مختلط(نک. استعاره) Mock epic سخره حماسه Monody سوکنامه Monostich فرد Mood فضا و رنگ Moral conflict کشمکش اخلاقی (نک. کشمکش) Morality play نمایش اخلاقی Motif بن مایه Multiple meaning ابهام Multiple poem مسمط Mystery and miracle play نمایش مذهبی Myth اسطوره Mythology منظومه اساطیر (نک. اسطوره) Mythos (نک. اسطوره) Narrative verse شعر روایتی Narrator راوی Nesib نسیب (نک. مکتب کلاسیک) Naturalism کیفر Nature methodized نوکلاسیک Nemesis کمدی نو Neo- classicism نقد نوین New criticism اومانیسم نو Noble savage, the وحشی ارجمند، وحشی شریف Non- periodic sentence جمله نامتناوب(نک. سبک) Nouvelle نوول Novel رمان Novelette ناولت Novella ناولا Novel of incident رمان حادثه ای Novel of sensibility رمان احساسیگرانه Novel of the soil رمان خاک Nursery rhymes ترانه های کودکان Objective آفاقی عینی, غیر شخصی Objective correlative اشتراک عینی Objective criticism نقد غیر شخصی یا بی طرف Objective point of view زاویه دید عینی (نک. زاویه دید) Octave دسته شش سطری (نک. غزلواره) Ode قصیده، چکامه، چامه Old comedy کمدی قدیم Omniscient point of view دانای کل (نک. زاویه دید) Onomatopoeia دلات ذاتی، تسمیه تقلیدی Opening- verse مطلع Organic from قالب زنده Original بکر، بدیع Ottava rima اتاواریما Oxymoron تضاد طباق Pahlavi- ballad فهلویات (نک. ترانه) Palynology تکرار، تکریر Palindrome قلب مستوی (نک. قلب) Panegyric verse مدیحه Parachronism (نک. نابهنگام گرائی) Paradox تناقض ظاهری، شطح Paragmenon اشتقاق، اقتضاب Paragoge تذنیب Parallelism موازنه، ممائله Parallel prose نثر مرجز (نک. نثر) Parallel riming prose سجع متوازی (نک. سجع) Para rhyme قافیه ناقص Paratactic منفصل (نک. سبک) Parataxis حذف روابط Parenthesis اعتراض، جمله معترضه Parnassianism مکتب پارناس Parody نقیضه، جواب Paromologia تسلیم Paromology تسلیم Paronomasia جناس Passion play تعزیه Pastoral شعر روستائی و شبانی Pastoral drama نمایش شبانی Pastoral elegy مرثیه شبانی Patchwork ملمع Paternoster play (نک.نمایش اخلاقی) Pathetic fallacy سوء تعبیر احساساتی Pattern poem شعر نگاشتنی Peg وتد Periodic sentence جمله متناوب (نک. سبک) Perfect rhyme قافیه طبیعی Peripety واژگونی Periphrasis اطناب Persona نقاب، پرسونا Personification تشخیص Philistine مادی گرا و بی فرهنگ Picaresque روایت پیکارسک Picaro پیکار و (نک. روایت پیکارسک) Picaroon پیکارون (نک. روایت پیکارسک) Piled alliteration جناب آوائی انبوه (نک. جناس آوایی) Pindaric ode قصیده پنداری یا قاعده Plagiarism سرقت ادبی(نک. تقلید) pleonasm حشو Plot بیرنگ Plurisignation ابهام Poem شعر Poetic justice عدالت ادبی Poetic license اجازه شاعری، جواز شاعرانه Poetic prose نثر شاعرانه poetry شعر Point of view زاویه دید Polyphonic prose نثر موسقائی Polyptoton اشتقال، اقتضاب Portmanteau word واژه مزدوج Practical criticism نقد کاربردی Pragmatic criticism نقد عملی Preferential simile تشبیه تفضیل (نک. تشبیه) Pre romanticism دوره پیش رمانتیک (نک. احساسیگری) Primitivism مبدا گرائی، بدویو گرائی Problem paly نمایشنامه گرهگین Prochronism (نک. نابهنگام گرائی) Prolepsis تمهید Proletarian novel رمان پرولتاریا (نک. رمان تبلیغی) Propaganda novel رمان تبلیغی Propagandist literature ادبیات تبلیغی Prose نثر Prose poem شعر منثور Prosody عروض Prosopopeia تشخیص Protagonist شخصیت اصلی Prothalamion (نک. شعر مناسبت) Proverb مثل سائر، ضرب المثل Pseudo- statement شبیه خبر Psychic distance فاصله روانشناختی (نک. فاصله زیبا شناختی) Psychological novel رمان روانشناختی Pun جناس Purple patch بیت الغزل Qualitative meter وزن کیفی (نک. وزن) Quantitative meter وزن کمی Quasida قصیده Quatrain دوبیتی Realism رئالیسم، واقع نمایی Refrain برگردان، بند ترجیح Regional novel رمان ناحیه ای Regular ode قصیده با قاعده (نک. قصیده پنداری) Relativism نسبیت باوری Renaissance دوران رنسانس، نوزائی Restoration احیاء سلطنت (نک. نمایش قهرمانی) Return-tie ترجیح بند (نک. برگردان) Revenge tragedy تراژدی انتقام، تراژدی خونبار Reversal واژگونی Rhetoric بلاغت (علوم بیانی) Rhetorical accent تکیه بلاغی(نک. ضرب) Rhetorical figures علم معانی rhetorical irony آیرونی بلاغی (نک . آیرونی) Rhetorical question تجاهل العارف، پرسش بلاغی Rhyme قافیه Rhyme royal قافیه شاهی Rhyme – scheme طرح قافیه Rhythm ایقاع، ریتم Riddle چیستان، لغز Rime قافیه Riming- prose سجع Rising rhythm ایقاع فرازی Romance رمانس، منظومه های رزمی Romantic comedy کمدی رمانتیک Romantic irony آیرونی رمانتیک (نک آیرونی) Romanticism رمانتیسم، مکتب رمانیک) Round character شخصیت جامع (نک. شخصیت) Rubai رباعی Run-on- oknes توقیف معانی، تواتر Saga novel رمان ساگا (رمان فامیلی) Sarcasm تهکم Satire طنز Scansion تقطیع Scene صحنه نمایش Science fiction داستان علمی Self- conscious narrator راوی خودآگاه Senecan tragedy تراژدی سنکائی Sense analogy قیاس حسی (نک. حسامیزی) Sense transference استحاله حسی (نک. حسآمیزی) Sensibility حس پذیری (نک. نسبیت باوری) Sentimental comedy کمدی احساسیگرانه Sentimental novel رمان احساسیگرانه Serpentine verse رد العجز الی الصدر Sestet دسته هشت سطری (نک. غزلواره) Setting صحنه، صحنه پردازی Shakespearean sonnet غزلواره، سانه شکسپیری Short novel رمان کوتاه Short short story داستانک (نک. داستان کوتاه) Short story داستان کوتاه Simile تشبیه Sincerity خلوص Situational irony آیرونی وضعی (نک. آیرونی) Sketch طرح Slant rhyme قافیه مصنوع Slice of life پاره زندگی Sociological novel رمان جامع شناختی (نک. رمان تبلیغی) Socratic irony آیرونی سقراطی (نک. آیرونی) Soliloquy حدیث نفس، خودگویی Song ترانه، تصنیف Sonnet غزلواره، سانه، سانت Sonnet sequence سلسله غزلواره، سلسه سانه Spenserian sonnet غزلواره (سانه) اسپنسری Spenserian stanza پاره شعر اسپنسری Spontaneity خودجوشی، بی اختیاری Stag فاصله Stage صحنه نمایش Stanza پاره شعر Static character شخصیت ایستا (نک. شخصیت) Stave پاره شعر Stay فاصله Stichos بیت Stichomythia سوال و جواب Stock character شخصیت قراردادی Stoicism خردمدارانه (نک. حس پذیری) Story داستان Stream of consciousness جریان سیال ذهن Stream of consciousness novel رمان جریان سیال ذهن Stress تکیه شدت (نک. ضرب) Strong – stress فشار تلفظ قوی (نک. وزن) Strophe گردان (نک. قصیده پینداری) Structural irony آیرونی ساختاری (نک. آیرونی) Structure ساختار، ساختمان Style سبک Subjective انفسی، ذهنی، شخصی Sublime, the رفعت Sub- plot پیرنگ فرعی Substitution جایه جایی (نک. وزن) Surprise ending پایان بندی غیر منتظره Surrealism سوررئالیسم Suspense دروائی، حالت هول و ولا، حالت تعلیق Syllabic meter وزن هجائی syllable هجاء، بخش Symbol نماد Symbolic character شخصیت نمادین Symbolism مکتب سمبولیسم Symmetrical riming- prose سجع متوازن (نک. سجع) Sympathy هم حسی Syncope (نک. حذف) Synecdoche مجاز مرسل، علاقه Syneciosis (نک. برابر نهاده) Synesthesia حسامیزی Synthetic rhyme قافیه مصنوع Tail- rhyme مستزاد Tale قصه، حکایت Tashbib تشبیت Tautology (نک. تکرار) Tenor هدف. (نک. تشبیه) Tercet ثلاثه Terminal caesura وقفه پایانی (نک. وقفه) Terseness اشاره، ایجاز قصر Terza rima ترزایما Tetrastich دوبیتی Textual criticism نقد نصی Heater of the absurd, the تئاتر پوچی Theme درونمایه، مضمون Theoretical criticism نقد نظری Thesis novel رمان تبلیغی Thesis play (نک. نمایشنامه گرهگین) thesis literature ادبیات تبلیغی Third person narrator راوی سوم شخص (نک. راوی) Three unities وحدنهای سه گانه Threnody سوکنامه Tone لحن Tragedy تراژدی Tragedy of blood تراژدی خونبار (نک. تراژدی انتقام) Tragic flaw نقیصه تراژیک Tragic hero قهرمان تراژدی Tragicomedy تراژدی کمدی Tragoidia (نک. تراژدی) Tranche de vie پاره زندگی Transition- verse گریزگاه Trilogy تریلوژی، تراژدی سه تائی Triple rhyme قافیه سه بخشی Triplet ثلاثه Tritagonist بازیگر سوم، شخصیت سوم True acrostic (نک. توشیح) Tudor period دوران تیودور Type- character شخصیت نوعی Understatement (نک. اغراق) Unintrusive narrator راوی بیطرف Unity وحدت Universality کلیت و جامعیت Unreliable narrator راوی اغفالگر Utopian literature ادبیات آرمانشهر، ادبیات مدینه فاضله Ut picture poesia شباهت شعر و نقاشی Vehicle بردار (نک. تشبیه) Verbal irony آیرونی کلامی یا طعنه (نک. آیرونی) Verisimilitude حقیقت نمائی، حقیقت مانندی Verse بیت Verse paragraph پاراگراف شعر (نک. شعر سپید) Verse- libre شعر آزاد Viewpoint زاویه دید Voice رأی Wit مطایبه مطایبت Witticism مطایه، مطایبت Word accent تکیه کلامی (نک. ضرب) Wrenched accent تکیه پیچشی zeugma جمع
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.