اجازه ویرایش برای همه اعضا

ربع مکشوف

نویسه گردانی: RBʽ MKŠWF
ربع مکشوف. [رُعِ مَ]. (ا. مرکب. عر.). ربع آشکار و مشهود. کنایه از آن یک چهارم کره ارض که خشکی است و از زیر آب خارج شده مسکن خشکی نشینان و موجودات و گیاهان خشکی گردیده است. ربع مکشوف؛ ربع مسکونِ کره ٔ زمین: "پس این را ربع مکشوف خوانند بدین سبب، و ربع مسکون خوانند بدان که حیوانات را بر وی مسکن است. "(چهارمقاله ص 8). "... و خاصیت آفتاب آن است که چیزها را بعکس گرم کند چون برابر باشد و بمیانجی گرمی برکشد یعنی جذب کند، آبرا ببرابری گرم می کرد و بتوسط گرمی جذب بمدتی دراز، تا زمین را یک ربع برهنه شد، بسبب بسیاری بخاری که از این ربع صاعد گشت و ببالا بررفت، و طبع آب آنست که روا بود که سنگ شود چنانکه ببعض جایها معهود است و برأی العین دیده می شود. پس کوهها پدید آمد از آب بتابش آفتاب، و زمین از آنچه بود در بُن پاره ای بلند تر شد، و آب از او فرو دوید و خشک شد بر این مثال که دیده می آید. پس این را ربع مکشوف خوانند بدین سبب، و ربع مسکون خوانند بدانکه حیوانات را بر وی مسکن است. (چهارمقاله ص 8).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.