اجازه ویرایش برای همه اعضا

حسن انوری

نویسه گردانی: ḤSN ʼNWRY
حسن انوری حسن انوری سطح تحصیلات دکتری زبان و ادبیات فارسی سال و محل تولد 1312 تکاب زندگی نامه زادهٔ ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ در تکاب، استاد بازنشستهٔ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحّح گلستان سعدی، و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او به‌عنوان چهرهٔ ماندگار در رشتهٔ «ادبیات» معرفی شده‌است. همچنین، بخشی از پژوهش‌های او به حافظ‌پژوهی اختصاص دارد. وی برخی از حروف (مجلدات) لغت‌نامه دهخدا را نیز تدوین کرده‌است. ایشان اصالتاً آذری‌تبار هستند. سوابق علمی-اجرایی عضو شورای عالی علمی دایرة المعارف بزرگ اسلامی از 1384 تاکنون عضو پیوسته شورای عالی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 1382ش عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم همکاری با سازمان لغت‌نامه دهخدا از 1349-1350ش مؤسس مجموعۀ گنج ادب‌، 1371ش آغازگر فرهنگ‌نامه‌های فارسی‌، 1371 تالیفات الف) کتاب: آتشکدۀ آذرگشسب، تهران، چاپخانه رنگین،1341ش؛ اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، تهران، انتشارات طهوری، 1355ش؛ دستور زبان فارسی ‎۱، دوره راهنمایی تحصیلی، مرحله دوم تعلیمات عمومی، (مؤلف همکار حسن احمدی گیوی) سازمان کتابهای درسی ایران، 1350ش؛ دستور زبان فارسی ‎3، دوره راهنمایی تحصیلی، مرحله دوم تعلیمات عمومی، (مؤلف همکار حسن احمدی گیوی) سازمان کتابهای درسی ایران، 1352ش؛ راهنمای دستور زبان فارسی، ‎۱ و ‎2، (مؤلف همکار یوسف عالی عباس‌آباد)، تهران، انتشارات سخن، 1389ش؛ راهنمای کامل فارسی عمومی، (مؤلف همکار یوسف عالی عباس‌آباد)، تهران، انتشارات سخن، 1389ش؛ ذیل فرهنگ بزرگ سخن، (همکاری گروهی مؤلفان) تهران، انتشارات سخن، 1390ش؛ فارسی ‎۱، دوره‌ی راهنمایی تحصیلی مرحله دوم تعلیمات عمومی، (مؤلف همکار حسن حاج سیدجوادی) تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کتابهای درسی ایران، 1350ش؛ فارسی 2، دوره‌ی راهنمایی تحصیلی مرحله دوم تعلیمات عمومی، (مؤلف همکار حسن حاج سیدجوادی و عبدالحسین زرین کوب) تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کتابهای درسی ایران، 1351ش؛ فارسی پنجم دبستان، تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کتابهای درسی ایران، 1349ش؛ فرهنگ اعلام سخن، تهران، انتشارات سخن، 1387ش؛ فرهنگ امثال سخن، تهران، انتشارات سخن، 1384ش؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1381ش؛ فرهنگ درست نویسی سخن، (مؤلف همکار: یوسف عالی عباس‌آبادی) تهران، انتشارات سخن، 1385ش؛ فرهنگ کنایات سخن، استخراج از فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1383ش؛ کلک خیال‌انگیز، فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ، (مؤلفان همکار: احمد و فاطمه معین‌الدینی) تهران، انتشارات سخن، 1385ش؛ یک قصه بیش نیست: (ملاحظاتی دربارهء شعر حافظ و اندیشه‌های او)، تهران، شرکت چاپ علمی، 1368ش؛ اصطلاحات دیوانی دوره افشاریان و زندیان براساس برخی متون این دوره، (مؤلف همکار) تهران، بی‌جا، بی‌تا؛ رزم نامه رستم و اسفندیار از شاهنامه فردوسی، (مؤلف همکار: جعفر شعار)، تهران، شرکت چپا علمی، 1372ش؛ شوریده و بی قرار، تهران، انتشارات قطره، بی‌تا؛ آیین نگارش برای سال اول تا سوم دبیرستان‌، 1353-1355؛ فارسی عمومی (کلیه رشته‌ها غیر از زبان و ادبیات فارسی)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1384ش؛ (مؤلف همکار) فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن از داریوش صبور، تهران، انتشارات سخن، 1387ش؛ معرفی پژوهشهای انجام شده درباره شاهنامه از سال ‎۱۳۷۱ تا ‎۱۳۸۱، تهران، دانشگاه تربیت معلم، بی‌تا؛ ب) مقاله: "ایران و جهان ایرانی"، بخارا، مرداد –شهریور 1392، شماره 94؛ "سهم آذربایجان در فرهنگ فارسی‌نویسی"، بخارا، خرداد-تیر 1392، شماره 93؛ "ایران در شاهنامه"، بخارا، مهردی 1389، شماره‌های 77 و 78؛ "بقای ملیت در بقای زبان است"، فردوسی، شهریور و مهر 1386، شماره‌های 56 و 57؛ "زبان معیار و فرهنگ درست‌نویسی"، بخارا، فروردین و اردیبهشت 1386، شماره‌های 52 و 53؛ "زبان فارسی فرارودی (تاجیکی)"، آینه میراث، دورۀ جدید، زمستان 1383، شماره 27؛ "قالب نحوی شعر و تمثیل در دیوان صائب"، ادب و زبان فارسی، بهار 1369، شماره 1؛ "دیوان استیفا در حکومت غزنویان و سلجوقیان"، بررسی‌های تاریخی، بهمن و اسفند 1355، شماره 62؛ "تعمیم سواد در دهکده‌ها"، یغما، آبان 1342، شماره 184؛ "بهترین بخش‌های شاهنامه کدامند؟"، فردوسی، خرداد و تیر 1386، شماره‌های54 و 55؛ "ساختار طنز ادبی و نمونه‌هایی از طنز در نظم و نثر فارسی"، فردوسی، فروردین و اردیبهشت 1386، شماره‌های 52 و 53؛ "باز هم دربارۀ خلقیات ما ایرانیان"، بخارا، فروردین 1383، شماره 35؛ "ناگاه صدا برآمد آن جامه شکست"، بخارا، خرداد 1378، شماره 6؛ "اسطوره و شعر حافظ"، زبان و ادبیات فارسی، تابستان 1372، شماره 1؛ "معجون غریبی به نام کتاب درسی"، نگین، 30 دی 1347، شماره 44؛ "تساهل"، یغما، دی 1341، شماره 174؛ تصحیح و گردآوری (تصحیح) نصاب الصبیان، ابونصر فراهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1372ش؛ سخن و اندیشه: گزیده‌ای از آثار منظوم و منشور ادبیات سنتی و نو، (با همکاری علی اصغر خبره زاده) تهران، انتشارات توس، 1355ش؛ صدای سخن عشق: گزیدهء غزل های حافظ، تهران، انتشارات سخن، 1374ش؛ غمنامه رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی، (مؤلف همکار: جعفر شعار)، تهران، انتشارات علمی، 1372ش؛ گزیدهء بوستان سعدی، تهران، نشر قطره، 1375ش؛ گزیده غزلیات سعدی، تهران، شرکت چاپ علمی، 1369ش؛ ترجمه ها سخنرانی ها "آموزگار بزرگ سخن"، رشد معلم، آبان 1392، شماره 277؛ "فرهنگ بزرگ سخن؛ از شکل‌گیری تا برنامه‌های آینده"، کتاب ماه کلیات، شهریور 1392، شماره 189؛ "نقد و بررسی فرهنگ شاهنامه"، کتاب ماه ادبیات، آبان 1391، شماره 181؛ "گفت‌و گو درباره‌ی فرهنگ پسوند در زبان فارسی"، کتاب ماه ادبیات، مرداد 1390، شماره 166؛ "گونه‌های زبانی"، کتاب ماه ادبیات و فلسفه"، مرداد، شهریور و مهر 1385، شماره‌های 106 و 107 و 108؛ "زایش و گسترش کنایات در زبان فارسی" (متن سخنرانی در هتل هما، اسفند 1383)، بخارا، فروردین و اردیبهشت 1384، شماره 41؛ "کهن‌ترین نسخۀ اشعار حافظ" (متن سخنرانی در فرهنگسرای نیاوران، بهمن 1387)، بخارا، آذر، دی، بهمن و اسفند 1387، شماره 68 و 69؛ "نیاز به فرهنگ لغات یک نیاز مبرم مدنی است"، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، فروردین 1378، شماره 18؛ "حافظ از نگاه دکتر انوری"، رودکی، نیمه دوم آذر 1385، شماره 7؛ "تصحیح انتقادی دیوان حافظ" (متن سخنرانی در دوازدهمین نشست مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران‌شناسی، در بنیاد ایران‌شناسی، شهریور 1387)، گزارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بهار و تابستان 1387، شماره 8؛ جوایز و افتخارات برگزیده همایش هفتم چهره‌های ماندگار: 1387ش همکاری با مرکز در پروژه:دائرة المعارف بزرگ اسلامی خاقانی شروانی
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.