اجازه ویرایش برای همه اعضا

امیر باسکه میر ملکشاهی امیر بایسنقربیگ

نویسه گردانی: ʼMYR BASKH MYR MLKŠAHY ʼMYR BAYSNQRBYG
امیر باسکه میر (بایسنقربیگ چمشگزک) امیرالامرای کردهای ملکشاهی چمشگزک و جد طوایف گرزدین وند ایل ملکشاهی (طوایف خمیس، رستم بیگ/روسگه، کاظم بیگ، نظربیگ/نقی، حسین بیگ، شکربیگ، ملگه/ملک محمد، خداداد و شیه وردی/شاهوردی) بود. شرف خان بدلیسی در کتاب شرفنامه بدلیسی در ارتباط با جد بزرگ طوایف گرزدین وند ایل ملکشاهی و امیر الامرای کردها در سال ۱۰۰۵ هجری قمری چنین آورده‌است: «او الحق مردیست به زیور فهم و فراست آراسته و بحلیه عقل و کیاست پیراسته در حفظ و حراست ولایت و ضبط و صیانت عشیرت از امثال و اقران ممتاز و منفرد در امور جهانداری و تدبیر دنیا داری در میانهٔ حکام کردستان بر همگنان سرافراز و از حیثیات جبلی در فن موسیقی از علمی و از عملی پیشتر و راست کار و سر حلقهٔ عشاق دایره ادوار است و در فنون سخاوت و اقسام فتوت و مروت و شجاعت یگانه اعصار و ثانی حاتم و اسفندیار با خورد و بزرگ به طریق مدارا و مواسا سالک و به جمیع ادوات و آلات ظروف و اوانی حکومت مالک بالفعل. پیشوایی و مقتدایی بنی عمان و عشیرت و طوایف چمشگزکیان بدو مخصوص است. همگی گردن به اطاعت او نهاده از سخن و صلاح عالی او تجاوز نمی کنند. امید که به دولت عظمی و حکومت کبری به دستور آبا و اجداد عظام موفق باشد». مسجد بزرگ و تاریخی امیر بایسنقربیگ یا مسجد امیر باسکه میر در ولایت چمشگزک از آثار او محسوب می شود. منبع: بدلیسی، شرف‌نامه تاریخ مفصل کردستان، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1377، ص 171.
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
هیچ واژه ای همانند واژه مورد نظر شما پیدا نشد.
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.