اجازه ویرایش برای همه اعضا

نفرین

نویسه گردانی: NFRYN
نفرین: اوستایی: نَئِد naed؛ سغدی: نیفرین، نیفریون nifrivan، nifrin؛ مانوی: نیفرین nifrin پهلوی: نَفرین nafrin؛ واژه ای توهین آمیز از روی خشم، نفرت و یا کینه که با آن همه ی آسیب های ممکن یا مرگ و نابودی را برای یک فرد، یک خانواده، یک شهر، یک کشور و ... آرزو می کنیم در هنگامی که خود از گرفتن انتقام یا رسیدن به خواسته ناتوانیم‌. (https://www.cnrtl.fr/definition/malediction) *** نفرین در عربی لعن یا لعنت است؛ پس به کار بردن لعن و نفرین نادرست است.*****فانکو آدینات 09163657861
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۱۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۴ ثانیه
نفرین .[ ن َ / ن ِ ] ۞ (اِ) دعای بد. (لغت فرس اسدی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). لعنت . بسور. پسور. سنه . غورا. یارن...
نفرین شده . [ ن َ / ن ِ ش ُ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) نفرین کرده . (یادداشت مؤلف ). به نفرین . ملعون .
نفرین کنا. [ ن َ / ن ِ ک ُ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) نفرین کنان . در حالت نفرین کردن . (ناظم الاطباء).
نفرین کنان . [ ن َ / ن ِ ک ُ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) لعنت کنان . لعن گویان . در حال لعن کردن و ناسزا گفتن : چه سود آفرین بر سر انجمن پس چرخه ن...
نفرین کرده . [ ن َ / ن ِ ک َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) رجیم . (از ترجمان القرآن ). ملعون . (از مهذب الاسماء). نفرین شده . (یادداشت مؤلف ).
لعن/la~n/ لَعْنْ به معنای راندن و دور کردن همراه با ناراحتی است. لعن از جانب خدا به معنای قطع رحمت و لعن انسان برای دیگران نیز نوعی نفرین دانسته شده ا...
نفرین گفتن . [ن َ / ن ِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) نفرین کردن : همه شب بر این غصه تا بامدادسقط گفت و نفرین و دشنام داد.سعدی .
نفرین دادن . [ ن َ / ن ِ دَ ] (مص مرکب ) نفرین کردن . (ناظم الاطباء).
نفرین کردن . [ ن َ / ن ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) نفریدن . (از برهان قاطع) (از آنندراج ). لعنت نمودن . پشولیدن . بددعائی کردن . (ناظم الاطباء). رجم ....
نفرین بردن . [ ن َ / ن ِ ب ُ دَ ] (مص مرکب ) نکوهش شدن . (یادداشت مؤلف ). مورد ذم و سرزنش واقع شدن : توانگر برد آفرین سال و ماه و درویش نفر...
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.