اجازه ویرایش برای همه اعضا

نشاندن

نویسه گردانی: NŠANDN
نشاندن=نشوندن . [ ن ِ دَ] (مص ) (از: نش + اندن (پسوند مصدر متعدی). نشوندن نشاندن . [ ن ِ دَ] (مص ) (از: نش + اندن (پسوند مصدر متعدی) از جمله معانی: ||زن[بالاخص روسپی] را صیغه کردن و خرج او را دادن. ||روسپی را آب توبه بر سر ریختن و تزویج کردن و منزل دادن. ||کفتر =کبوتر کبوتر باز رقیب را بر بام خود نشاندن=نشوندن=گرفتن، که بعضا موجب کُری خوانی منجر به نزاع و چاقو کشی لوطیان در قهوه خانه و میخانه روسپی خانه و کوی و برزن می شد. ||نشوندن=نشاندن طیاره=هواپیما، سفینه فضائی و بالن و پهباد و خود رو های پرنده
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲۹ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۷ ثانیه
نشاندن . [ ن ِ دَ] (مص ) (از: نش + اندن (پسوند مصدر متعدی )، متعدی نشستن ، کردی : نژینین ۞ (تیغه کردن ، دیوار کشیدن ). (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ...
گهر نشاندن . [ گ ُ هََ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) مخفف گوهر نشاندن . ترصیع و گوهرنگاری باشد.
پس نشاندن . [ پ َ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) پس نشانیدن . لشکر خصم را بعقب نشستن داشتن .
گل نشاندن .[ گ ُ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) کاشتن گل . نشا کردن گل . نشاندن گل چون نشاندن نهال یا نهال نشاندن : عمارت همی کرد و زر میفشاندهمه خ...
عملی‌ که در رایانه به وسیله دکمه "reset یا restart"انجام میشود(بدین معنا که رایانه نخست خاموش شده و سپس روشن میگردد)(واژه فرهنگستان)
خار نشاندن . [ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) خارکشتن و مرادف خار خلیدن و خار رفتن در چیزی بود : خار سودای تو در دل بهوای گل وصل بنشاندیم همه خون جگر...
شمع نشاندن . [ ش َ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) شمع گذاشتن . شمع نهادن . (از آنندراج ). قرار دادن شمع در جایی سوختن را : چون شمعبه هر جا که نشانند نشینم...
شور نشاندن . [ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) فتنه خواباندن . خاموش کردن فتنه و آشوب : جوابی دهی شور شهری نشانی حدیثی کنی کار خلقی گشایی .فرخی .
غبار نشاندن . [ غ ُ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) گرد زدودن : تخت گیرد کلاه بستاندبنشیند غبار بنشاند. نظامی .- غبار غم نشاندن ؛ غم از دل زدودن : هر صبح...
خون نشاندن . [ ن ِ دَ ] (مص مرکب )کنایه از شکستن حدت خون . (از آنندراج ) : چرا هوای لبت خون من بجوش آورداگر نشاندن خون از خواص عناب است ...
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.