اجازه ویرایش برای همه اعضا

هیولا

نویسه گردانی: HYWLA
جسم اول، جوهر اول ( هیولی )، جوهر ماده، جوهر مبهم الوجود، جوهر مستعد، جوهر هباء، جوهر هیولانی، جوهر هیولی، حقیقت هیولی، خلاء ( هیولی )، ذات هیولی، طبیعت ( هیولی )، قابل اتصال، قابل القوابل، قابل اول، قوه جوهری ( هیولی )، قوه جوهری محض، قوه جوهریه مبهم، ماده ( هیولی )، ماده اصلی، ماده اصلی عالم، مادة المواد، ماده اولی، ماده اولی جسمانی، ماده اولیه، ماده اولیه عالم، ماده بالمعنی الاخص، ماده جسم، ماده جسمیه اولی، ماده جمیع کائنات، ماده فلاسفه، ماده فلسفی، ماده نخستین، ماده هیولانیه، ماهیت ماده ( هیولی )، مایه نخستین، مواد هیولانیه، مواد هیولانیه ظلمانیه، مهیت هیولی، هیولا، هیولای اجسام، هیولای اولای اجسام، هیولای اولای عالم، هیولای اولی، هیولای مشائین، هیولای مشترک، هیولای مطلق، هیولای نخستین، هیولویات، هیولیات، هیولیات اشیاء، هیولیات اولی، هیولیات اولیه، هیولی الاجسام، هیولی الهیولیات، هیولی اولی، هیولی اولی مشترکه، هیولی مشترکه


صفحات شامل کلیدواژهٔ "هیولی"
نمایش نتایج:8 صفحه.
ا
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +
نقد قانون لاوازیه در مورد هیولای اولی و اصل بقا ماده (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=104) +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون ماده اولی یا ماده المواد عالم (صفحه 242,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=242) +, بررسی نظریه فیزیکی و فلسفی ذیمقراطیس در مورد ماده المواد عالم (صفحه 243-244, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=243) +, نظریه متکلمین راجع بماده المواد عالم (صفحه 244-258, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=244) +, نظریه انباذ قلس در مورد انکار علت غائی و تکون جهان از عناصر اولیه آب هوا خاک و آتش (صفحه 247-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=247) +

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +
بررسی استعداد و قوه هیولای اولی (صفحه 16-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=16) +, بررسی دیدگاه حکما درباره هیولای اولی و بقا آن با همه صور (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=164) +, تفاوت نظر ارسطو و ملا صدرا در مساله هیولی و صورت و جوهریت هر یک از آنها (صفحه 169-170,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=169) +, اشکالاتی در مورد جوهریت هر یک از هیولی و صورت بنا بر نظریه ترکب اتحادی ماده و صورت وپاسخ آن (صفحه 170-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=170) +, فرق اثبات هیولی از طریق برهان فصل و وصل با اثبات هیولی از طریق و برهان قوه و فعل (صفحه 174-175,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=174) +, اشکالات وارده بر ملا صدرا بخاطر تمسک به برهان فصل و وصل برای اثبات هیولای اولی (صفحه 175-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=175) +, مقصود از تعریف هیولا به نظر مرحوم حاجی سبزواری (صفحه 176-177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=176) +, سازگاری قول به جوهریت هیولی بانظریه کون و فساد و غفلت صدر المتالهین در این زمینه (صفحه 184-185,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=184) +, فرق بین هیولای اولی با امکان استعدادی (صفحه 229,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=229) +, بررسی ماهیت و معنای هیولای اولی و ثانیه از دیدگاه فلاسفه (صفحه 238-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=238) +, اثبات هیولای بمعنی اخص از دیدگاه مشایین از طریق برهان قوه و فعل (صفحه 240-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=240) +, نقش صورت حاصله برای هیولا در ممانعت از پذیرش صورتی دیگر از دیدگاه ملاصدرا در حاشیه شفا (صفحه 250,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=250) +, شبهاتی در زمینه علیت فاعلی و هیولای اولی در مبحث قوه و فعل (صفحه 254-255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=254) +, تعریف قوه وکیفیت اطلاق آن بر هیولای اولی و امکان استعدادی (صفحه 256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=256) +

الهیات شفا/جلد دو +
ادعای فلاسفه در مورد وجود هیولای اولی و اثبات آن از طریق تجزیه اشیا به اجزا در عالم عقل (صفحه 49-52,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=49) +, اثبات تناهی علل مادی و انتهاء به ماده اولی (صفحه 49-53,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=49) +, عدم امکان درک تجربی هیولای اولی (صفحه 50,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=50) +, تشابه ماده اولی با حروف الفبا از حیث قابلیت پذیرش حرکات مختلف (صفحه 50-51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=50) +, اشاره ای به معانی ماده (عامل استعداد و قابل صور) و لزوم انتها علل مادی به هیولی (صفحه 76-77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=76) +

الهیات شفا/جلد یک +
بحثی پیرامون ماده یا هیولی , عنصر و اسطقس (صفحه 116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=116) +, مراتب شعور در موجودات و رابطه شعور در ماده و هیولی و عشق آن به صورت از نظر ابن سینا و ملاصدرا (صفحه 239-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=239) +, تساوی واحد غیر مستفاد از غیر با ذات حق و واحد مستفاد از غیر با عنصر اول از نظر فیثاغورث بنقل شهرستانی در ملل و نحل (صفحه 345-346,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=345) +, دیدگاه شاگردان فیثاغورث در مورد انطباق هیولی و صورت بر تساوی در ریاضیات بنقل بوعلی در شفا (صفحه 359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=359) +, توضیح نظر فیثاغوریان در مورد نقش هیولانی وحدت برای اعداد از کتاب شفای بوعلی (صفحه 403-404,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=403) +

ح
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +
حاشیه ای بر کلمات ملا صدرا در اسفار درباره ضدیت و شریت هیولی (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=109) +, معنی حادث زمانی و ارتباط آن با ماده و صورت (صفحه 202-210,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=202) +, بررسی چگونگی حدوث ماده و رابطه آن با صورت از دیدگاه فلاسفه (صفحه 203-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=203) +, توضیحی در مورد اعتقاد بوعلی سینا به ابداع ماده اولی و حدوث صورت و پاسخ به شبهه ای پیرامون آن (صفحه 203-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=203) +, اثبات هیولی از طریق حرکت جوهری به نظر علامه طباطبایی (صفحه 209,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=209) +, اثبات حدوث ماده اولی و امکان استعدادی از نظر ملاصدرا (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=216) +, دیدگاه ملا صدرا پیرامون استعداد هیولای اولی (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=219) +, تفاوت نسبت امکان به هیولی و صورت (صفحه 229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=229) +, اثبات هیولی به عنوان موضوع (قابل) حرت جوهری از نظر ملا صدرا (صفحه 278-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=278) +, تبدل هیولی به تبع صورت در حرکت جوهری از دیدگاه ملا صدرا و و توجیه مرحوم سبزواری پیرامون آن (صفحه 279-281, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=279) +, اثبات هیولی از طریق برهان فصل و وصل از دیدگاه فلاسفه (صفحه 466-467,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=466) +, بیان اشکالاتی بر برهان فصل ووصل و مسئله تبادل صور نوعیه بر ماده و راه حلهای ملا صدرا (صفحه 467-470, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=467) +

ش
شرح منظومه/جلد دو +
نظر حکماء اشراقی و حکماء مشائی درباره اثبات هیولا ( ماده اصلی یا ماده المواد ) (صفحه 192,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=192) +, نظر شیخ اشراق در مورد هیولی (صفحه 192,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=192) +, اثبات هیولی اولی به اصطلاح مشائین از راه برهان فصل و وصل (صفحه 195, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=195) +, تعریف هیولی از نظر حکماء مشائی (صفحه 205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=205) +, اثبات هیولی به اصطلاح مشائین از راه برهان قوه و فعل (صفحه 206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=206) +

شرح منظومه/جلد یک +
عوامل لغزشها و تشکیک های دانشمندان در مورد خدا و زمان و هیولی (طرح ناصحیح صورت مسئله) (پانوشت ) (صفحه 153-155,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=153) +

م
مقالات فلسفی/جلد سه +
نحوه تقسیم جوهر به هیولی , صورت , جسم , عقل و نفس (صفحه 215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=215) +, هیولی از دیدگاه شیخ اشراق و مشایین (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=219) +, تقریر مدعای مشاییان در باب ماده اولی و تعریف آن (صفحه 242-247,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=242) +, اثبات وجود ماده اولی ( هیولای اولی ) (صفحه 248-256,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=248) +, تفاوت میان ماده اولی و ماده ثانیه (صفحه 248-255,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=248) +, بررسی تفاوت ماده ثانیه (هیولای ثانیه) با ماده اولی (هیولای اولی) و پرسش و پاسخهایی پیرامون آن در پاروقی کتاب (صفحه 248-255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=248) +, دیدگاه طالس, ذیمقراطیس, شیخ اشراق و مشایین و بعضی نظرات دیگر در باب ماده اولی (صفحه 250-252,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=250) +, تفاوت نظریه ذیمقراطیس با نظریه شیخ اشراق درباره ماده اولی (صفحه 251, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=251) +, فرق میان عدم تعین در ماده اولی با سایر عدم تعین ها (صفحه 255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=255) +, فرق میان عدم تعین ماده اولی با سایر عدم تعین ها (صفحه 255-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=255) +, اثبات ماده اولی از راه برهان قوه و فعل از سوی مشائیان (صفحه 257, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=257) +, تقریر براهین مشایین در اثبات ماده اولی (برهان قوه و فعل و برهان و فصل و وصل) و رد نظریه شیخ اشراق در این زمینه (صفحه 257-268,http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=257) +, توضیحی پیرامون برهان فصل و وصل بر اثبات ماده اولی (صفحه 258-263, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=258) +, تقریر برهان قوه و فعل در اثبات وجود ماده اولی (صفحه 265-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=265) +, تفاوت تقریر برهان قوه و فعل در اثبات ماده اولی بر مبنای حرکت جوهری و عدم قول به آن (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=267) +, پاسخ استاد مطهری به پرسشی پیرامون امکان انطباق نظریه عنصر نا متعین آناکسیماندر با هیولای اولای ارسطو (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=273) +, پاسخ به اشکالی در زمینه اولویت جسم در وجود نسبت به هیولی (صفحه 316-321, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316) +, شرح فرازی از کتاب نجات شیخ در مورد رابطه هیولی و صورت (صفحه 323, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=323) +
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲ مورد، زمان جستجو: ۰.۰۳ ثانیه
هیولا. [ هََ ] (معرب ، اِ) ماده ٔ هر چیز. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). مقابل صورت : هیولا را اگر وصفی کنی بیرون برد مقدورکه باشد بی خلاف آنگه ز...
هیولا /hayulā/ معنی ۱. [عامیانه] جانور وحشی و خیالی با شکل و ساختاری غیرطبیعی، ترسناک، و بسیار بزرگ. ۲. (صفت) [عامیانه، مجاز] بسیار بزرگ. ۳. [مجاز] شخ...
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.