اجازه ویرایش برای هیچ گروهی وجود ندارد

فراز

نویسه گردانی: FRʼZ
فراز. [ ف َ ] (ص ) پهن شده و پخش گردیده . || سرکش ، اعم از مردم نافرمان و اسب سرکش . || بلندشونده و بالارونده . || بلند. (برهان ).
- به فراز شدن . فرازرفتن . رجوع بدین کلمات شود.
|| جمعآمده . (برهان ). در این معنی بیشتر با فعل های آمدن ، آوردن ، شدن و گردیدن همراه آید. رجوع به ذیل ترکیبات آن شود. || گشاده و باز کرده شده . (برهان ). باز. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترکیب ها:
- فرازآمدن . فرازشدن . فرازکردن . فرازگردیدن . فرازگشتن . در این معنی از اضداد است و بمعنی بسته نیزآید. رجوع بدین کلمات شود.
|| بسته . (برهان ) (ناظم الاطباء) :
زستن و مردنت یکی است مرا
غلبکن در چه باز یا چه فراز.

ابوشکور بلخی .


تا پاک کردم از دل زنگار حرص و طمْع
زی هر دری که روی نهم در فراز نیست .

خسروانی .


من و او هر دو به حجره در و می مونس ما
باز کرده در شادی و در حجره فراز.

فرخی .


هریکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع
دهن علم فراز و دهن رشوت باز.

ناصرخسرو.


ره بیرون شد از عشقت ندانم
در هر دوجهان گویی فراز است .

انوری .


خواه ظلَم پاش و خواه نور کزین پس
دیده ٔ خاقانی از زمانه فراز است .

خاقانی .


غالب آمد خنده ٔ زن ، شد دراز
جهد می کرد و نمی شد لب فراز.

مولوی .


در معرفت بر کسانی است باز
که درهاست بر روی ایشان فراز.

سعدی .


در این معنی همواره با یک فعل ربطی یا یک رابطه همراه است . || (نف مرخم ) بمعنی فروز باشد که از افروختن است . (برهان ). در این معنی باید با کلمه ای چون «آتش » ترکیب شود، و در آن صورت مأخوذ از مصدر فرازیدن باشد، چه آتش فراز یعنی آتش فروز. (یادداشت بخط مؤلف ). || (اِ) بلندی . (برهان ). سربالایی . مقابل نشیب :
شیب تو با فراز وفراز تو با نشیب
فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب .

رودکی .


زمین چون ستی بینی و آب رود
بگیرد فراز و نیاید فرود.

ابوشکور بلخی .


که روزی فراز است و روزی نشیب
گهی شاد دارد گهی بانهیب .

فردوسی .


که هر کس که دید آن دوال و رکیب
نپیچد دل اندر فراز و نشیب .

فردوسی .


نشیبهاش چو چنگال های شیر درشت
فرازهاش چوپشت نهنگ ناهموار.

فرخی .


کس نبیند فروشده به نشیب
هرکه را خواجه برکشد به فراز.

فرخی .


گاهش اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز
چون کسی کو گاه بازی برنشیند بر رسن .

منوچهری .


آب رونده به نشیب و فراز
ابر شتابنده بسوی سماست .

ناصرخسرو.


جوانی چون نشیبت بود از آن تازان همی رفتی
کنون پیری فراز توست از آن خوش خوش همی نازی .

ناصرخسرو.


حاسد او گفت کآید هر فرازی را نشیب
ناصح او گفت آید هر نشیبی را فراز.

سوزنی .


جستم سراپای جهان ، شیب و فراز آسمان
گر هیچ اهلی در جهان دیدم مسلمان نیستم .

خاقانی .


خدای از هر نشیب و هر فرازی
نپوشیده ست بر من هیچ رازی .

نظامی .


ماهرویا همه اسیر تواَند
چند در شیب و در فراز آیند؟

عطار.


آرزومند کعبه را شرط است
که تحمل کند نشیب و فراز.

سعدی .


روندگان طریقت ره بلا سپرند
رفیق عشق چه غم دارداز نشیب و فراز؟

حافظ.


|| باز کردن و گشودن در. (برهان ). رجوع به فرازشدن ، فرازگردیدن و فرازگشتن شود. || پوشیدن ، و به این معنی از اضداد است . || آلت تناسل . || وصل ، چه فرازیدن ، وصل کردن را نیز گویند. (برهان ). رجوع به فرازیدن شود. || خون که عربان دم خوانند. (برهان ). || (ق ) پیش و حضور. (برهان ). در این معنی با یک فعل ربطی همراه میشود.
ترکیب ها:
- فرازآمدن . فرازرفتن . فرازآوردن . فرازشدن . رجوع به این کلمات شود.
|| نشیب . زیر. (برهان ). در این معنی از اضداد است . || (اِ) زبر. بالا. (برهان ) (یادداشت بخط مؤلف ) :
چو خورشید تابنده بگشاد راز
به هر جای بنمود چهر از فراز.

فردوسی .


از فراز همت او آسمان را نیست راه
وز ورای ملکت اواین زمین را نیست جای .

منوچهری .


سیل مرگ از فراز قصد تو کرد
تیز برخیز از این مهول مسیل .

ناصرخسرو.


گوهر کان فریدون شهید
بر فراز تاج دارا دیده ام .

خاقانی .


اهل شروان چون نگریند از دریغ او که مرغ
گر شنیدی بر فراز نارون بگریستی .

خاقانی .


منم یا رب در این دولت که روی یار می بینم
فراز سرو سیمینش گل پربار می بینم .

سعدی .


گیرم فراز گنبد گردان است
آرمْش زی نشیب به استادی .

ادیب نیشابوری .


- از فراز... ؛ بر بالای چیزی :
کنون تا بجای قباد اردشیر
به شاهی نشست از فراز سریر.

فردوسی .


- بر فراز شدن ؛ بالا رفتن از چیزی . بر روی چیزی رفتن : از پیش چنان بود که بلال بر فرازشدی و گفتی : الصلوة. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ).
- سرفراز ؛ مقابل سرافکنده . باافتخار.
- سرفرازی ؛ سرفراز بودن . افتخار. خودستایی . تفاخر :
همه مردمی سرفرازی کند
سر آن شد که مردم نوازی کند.

نظامی .


چو آن سرفرازی نمود، این کمی
از آن دیو کردند، از این آدمی .

سعدی .


- گردن فراز ؛ آنکه گردن خود را همواره راست گیرد و سرافکنده نباشد. سربلند. سرفراز :
همان تیرباران گرفتند باز
بر آن اسب و بهرام گردن فراز.

فردوسی .


چو گردون کند گردنی را بلند
به گردن فرازان درآرد کمند.

نظامی .


نماند از وشاقان گردن فراز
کسی در قفای ملک جز ایاز.

سعدی .


- گردن فرازی ؛ سربلندی . افتخار. تفاخر :
توانم که گردن فرازی کنم
به شمشیر با شیر بازی کنم .

نظامی .


|| قریب و نزدیک . (برهان ) :
با می چونین که سالخورده بود چند
جامه بکرده فراز پنجه خلقان .

رودکی .


مکن چشم بر بدمنش باز و گردش
مگرد و مشو تا توانی فرازش .

ناصرخسرو.


|| عقب و پس . || (ق ) باز که از تکرار است ، چنانکه فرازده ، یعنی بازبده . || بمعنی زمان باشد، چنانکه گویند: از صباح فراز، یعنی از صباح باز، و از دیروز فراز، یعنی از دیروز باز. (برهان ). در این معنی با «از» همراه خواهد بود :
تا جهان بود از سر آدم فراز
کس نبود از راه دانش بی نیاز.

رودکی .


وآنک به شادی یکی قدح بخورد زوی
رنج نبیند از آن فراز و نه احزان .

رودکی .


گر نبودم به مراد دل او دی و پریر
به مراد دل او باشم از امروز فراز.

فرخی .


|| کنار چیزی . سر چیزی :
گرچه برخوانند هر دو لیک نتوان از محل
بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشتن .

سنایی .


|| نزد. (یادداشت بخط مؤلف ). در این معنی با فعل ربطی همراه شود.
ترکیب ها:
- فرازآمدن . فرازآوردن . فرازشدن . رجوع به این ترکیبات شود.
|| (حرف اضافه )بمعنی باء تأکید و زینت بر سر افعال درآید. (یادداشت بخط مؤلف ). زیاده و زاید باشد. (برهان ) :
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست
چون گه رفتن فرازآمد بجست .

رودکی .


هیچکس را این فراز نباید گفت . (تاریخ بیهقی ).
واژه های قبلی و بعدی
واژه های همانند
۲۱ مورد، زمان جستجو: ۰.۱۲ ثانیه
1. بلندی، بلندا، اوج، مانند بر فراز آسمان ها 2. گزیده یا بخشی از یک متن، مانند فرازی از نهج البلاغه (در این معنا، این واژه فارسی نیست بلکه همان عبا...
فراز /farāz/ معنی ۱. بالا. ۲. بلندی. ۳. [مقابلِ نشیب] سربالایی: ◻︎ آرزومند کعبه را شرط ا‌ست / که تحمل کند نشیب ‌و فراز (سعدی۲: ۴۵۸). ۴. [قدیمی] جمع؛ ف...
فراز شدن . [ ف َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) نزدیک شدن : هر دو سپاه به یکدیگر فراز شدند و یک زمان حرب کردند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ).خسرو گیتی مسعود،...
فراز کردن . [ ف َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) نزدیک کردن . پیش آوردن : دست فراز کردو قبضه ای از خاک برگرفت . (قصص الانبیاء). بهاءالدوله سر به طایع ف...
فراز گشتن . [ ف َ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) فراز گردیدن . فراز شدن . فراز آمدن . بسته شدن : چون کشته ببینیم ، دو لب گشته فرازاز جان تهی این قالب ...
گردن فراز. [ گ َ دَ ف َ ] (نف مرکب ) کنایه از متکبر و سرکش . (آنندراج ). سربلند. سرافراز. شریف . منیع : بدین ایستادند و گشتند بازفرستاده و شاه گر...
بمعنی بستن می آید... مانند "در فراز کنید..." در شعر حافظ که بمعنی در را ببندید می باشد.
فراز جُستن یعنی وسواس در رسیدن به جاه و مقام... فراز جَستَن یعنی پریدن بسوی بالا ... فراز به معنی ' بالا' و در معنی ' گشادی' نیز استفاده شده اس...
نشیب فراز. [ ن ِ / ن َ ف َ ] (اِ مرکب ) پست و بلند و زیر و زبر و بالا وپست و بلندی های روزگار و سود و زیان و منفعت و ضرر هر کاری . (ناظم الاطبا...
فراز کشیدن . [ ف َ ک َ / ک ِ دَ ](مص مرکب ) پیش کشیدن . به سوی خود کشیدن : چو من فراز کشیدم به خویشتن لب اودل حسود ز غم خویشتن فراز کشید. ...
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »
نظرهای کاربران
نظرات ابراز شده‌ی کاربران، بیانگر عقیده خود آن‌ها است و لزوماً مورد تأیید پارسی ویکی نیست.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.